Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Wednesday, September 14, 2011

Tiningu'

Guaha tres na klåsin tiningu'

Fine'nina: Tiningu' ginen susedimentu

Segundu: Tiningu' ginen masangåni
(osino ma taitai gi maseha månu)

Tetset: Tiningu' ginen hinallom

Todu tiempu diebi di maseha dos gi entri i tres u fan dadaña' yanggin ta sangån na magåhit yan dinanchi i tiningu'. Bula guini gi hilu' tånu' man ma popo'lu na siha mås gai tiningu', mås malåte', mås tomtum, lao yanggin un gof atan yan un gof hassuyi, siha mås lachi. Ti magåhit i håfa malalakngus ginen i pachut-niha. Gof chaddek annuk lokkue' yan gof chaddek magacha' yanggin puru ha' bola-bola i taotao.

Meggai hu lili'e taotao ni man ma popo'lun maisa na siha man pudet sa' pot ma taitai meggai lepblu yan man eskuelan kulehu. Siha na klåssin taotaogue mafa'bababa yan ma distrotrosa i fino'ta. Ya ti ma tunggu' sa' ma pupunin maisa siha.

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.