Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Saturday, August 18, 2012

Motsiyas Chamoru

Hu hungok na fine'nina matutuhun i "motsiyas" giya China na lugåt ya humånao guatu Euoropa. Ma chule' todu i se'blan kåtni yan låssas yan i san halum i ga'ga' ni mapuno' ya ma pikan finu pues mana' daña' yan i haga' i ga'ga' ya mafa' chorisos. Gi fino' Englis: "Blood Sausage" ya gi fino' Españot "Morsillas"

Hunggan nai, kumeke ilekña "Morsillas" na palabra "Morsels" gi fino' Englis. Gi fino' Chamoru, ta ågang Motsiyas.

Lao gi fina'tinas Chamoru na Motsiyas, ma chule' i hagåga' i manuk ya ma pikan finu, ma nå'ye meggai gollai, ma saguan gi i lassas i hagåga' månuk, pues ma kådu. Sesso lokkue i Chamoru mana' pikakakaka!!!

Gi annai hu dingu i tano'ta Guåm para Amerika, ti låyiyi siña masodda' todu i tråstes para mama'tinas Motsiyas Chamoru, solu man guåguålu hao yan mamomoksai hao månuk.

Pues hu chule' håfa i guinahåña giya Amerika ya hu fa' "Motsiyas Chamoru giya Amerika"

Estague' siha i tråstes:

Pechu yan petnan månuk
Siboyas Chamoru
Yetbabuena
Hågun Mustard
Abuchuelas
Åhus
Donne' Dinanchi
Lechin Niyuk
"Garlic Salt"
 Na' suha i dos punta gi abuchuelas


 Siña un utot finu i abuchuelas, hågu la'mun kumu
yamu pidasitu pat trosu. Hu na' mimidiu para iyoku.Utot dikiki' i apakan i Siboyas Chamoru, pues na'
la annåko' annai sigi hao hulo' gi hagun.
Mungga mana' ges finu i ahus.Sumai yan tå'pang i hagun mustard para un na'
suha i inai yan i edda'.
I hagun ha' para un na' setbi, pues lakngus i petput
na påtte, titik ha' ni kanai mu.Mungga ma pikan finu i hagun, maolek ha'
yanggin dådångkulu ha' didide'.Fagåsi lokkue i yetbabuena.Na' suha ta'lu i tronku, sa' mampus mahetuk.
Tife' ha' i hagun ni kannai-mu.Pikan finu i yetbabuena sa' para u linakngus maolek
i sabotña, yan para u na' siguru na annai un meskla
todu i tråstes i motsiyas na todudu hinatmi. Lakngus i te'lang gi pechu yan petnan månuk, lao
cha'mu adai yuyute' sa' siña hao mama'kåddo gi la uyu.
Saguan ha' gi hålum "yip-lok" ya un pega gi hålum frisa.Utot-pidåsu i mannuk fine'nina.Pues nai un taktak.

Estague' siha i tråstes, munhåyan ma pripåra, pues
listu ma tutuhun ma meskla.Nå'ye finenina ni Garlic Salt.
Yalaka' ya un meskla.Pues nå'ye i ahus yan i donne' dinanchi.
Meskla esti lokkue.


Nåye' på'gu i lechin niyuk yan i yetbabuena.


Pues mesklan maolek.


Fañule' la dångkulu na tasaon.Na' daña' i manuk yan todu i gellai siha.
Mesklan maolilik!!!Fañule' aluminum foil ya un titik kuådrao.Nå'yi didide' gi talulu' i foil.Dopbla ya un afuyot ni foil.Na'lågu ni "steamer."Na' lokluk kåsi trenta pat kurentai sinku minutus.
Måsa!


Mångge' yan mangenghing sitbesa.