Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Monday, September 19, 2011

Tinane' Chamoru

Iyoku design esti, hu fa'någui Siha Del yan Ely Sarrosa ya siha chumo'gui.
Ma atåni dos na hotnun babui gi trailer yan dos na fogun gi santatti
Tåtte gi såkkan 1996 annai pumasehu yu' guatu Silverdale, Washington i fine'nina nai hu lie' i Man Chamoru ma fa'tinas hotnun babui gi lånchun Juan Guerrero (taotao Dededo) ni ma usa i tånkin petroliu (diesel) osino tånkin låña para i heater para i gima. 275 na galon na mineddung. Eståba na man ma popoksai babui, månuk, ngånga' yan chiba lao guaha un bisinu kumeha na mampos estutbao i paoña yan i baruka ginin i ga'ga' siha.

Pues gi såkkan 2006 annai mañåga ham guatu Washington State in li'e na meggai na Chamoru man gai iyu hotnu yan lokkue todus diffirentin klåsi guaha. Hu pega gi hinassoku na bai hu eyak esti lokkue' chumo'gue. Pues gi såkkan 2009 åntes di bai in dingu Washington State para Texas hu faisen Si Tun Dåbit Cåstru (Familian "Indian" gi Talofofo na taotao) parao u fa'någui yu' håftaimanu ma fa'tinas i hetnun babui. Si Herman Rodriguez yan Si Gerald Manibusan lokkue fuma'nui yu taimanu i mafa'tinåsña i hetnu sa' ma konne' yu' para i "Home Depot" ya ma fa'nui' yu' håfa siha i dinanchi nisisita bai hu fåhan na tråstes para mafa'tinåsña i hetnu. Pues annai monhåyan mañule yu' i tånki yan i kosas para i mafa'tinåsña i hetnu in tutuhun chumo'gui yan si Uncle Dave.

In chile' påpa' para Texas i dos hotnuku, un aridondu yan un adimelung na klåssi, ya hu sodda' na tåya taotao gai iyu taiguihi siha na hotnun babui fuera un Chamoru Si Bob Estay, ni mamåhan unu ginen as Herman Rodriguez giya Washington State pues ha chule' påpa para Texas. Meggai na Chamoru man intirisao para u gaiyu taiguihi siha na hotnu ya ma faisen yu' amånu yu' na hu hentan. Hu sangåni siha na i adimelung na hotnu fina'tinas Herman Rodriguez ya ha na'i yu' kumu "going away present" yan i otru, i fina'tinås-hu yan si Tun Dåbit Cåstru.

Pues annai hu tunggu' na para bai hu falak Washington State, hu sangåni i Man Chamoru giya Texas na bai hu falågui hulo' Washington State ya siña hu chule'på'pa' siha tånkin adimelung ya ta fama'tinas hotnun babui siha taiguihi iyoku. Pues Si Tun Antonion Blås (taotao Sinajana) yan Si Ely Sarrosa (taotao Barrigada) sumangåni yu' na man malago'. Hu ayao iyun Ely annåku na trailer ya manule'påpa' yu ochu na tånkin adimelung.

Hu bendi i aridondu na hotnu gi as Tun Antoniun Blås (i fine'nina na hotnu ni fina'tinås-hu) ya mamåhån ta'lu un tånkin adimelung ni dipotsi para Si Jack Iglesias. Mañule' Si Ely dos na tånki ya guiya yan i che'luña as Del Sarrosa chumo'gui lao guåhu fuma'nui siha håftaimanu. Humallum yu pot nuebu na klåsi, para dos ma atåni gi trailer lao gi ge'tåtte parao guaha dos foggun para man aflitu yan na'lagun hineksa'. Gos maolek humuyongña. Siña un li'e guini hulo' i fine'nina na litråtu.

Hu chule' i nina'ihu na hotnun adimelung ginen as Herman Rodriguez ya hu fa'tinas otru ya hu atåni i dos gi un dikike' na trailer. Man gof malåte' i Man Chamoru yan man bråbu mama'tinas kosas. Biba Chamoru!

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.