Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Saturday, February 25, 2012

Asaina Yu'os Tåta

Yu'os Tåta, hu agradesi todudu i gråsia siha ni un nå'i yu' guini gi hilu' tånu', kululo'ña i familiåku yan i man atunggo'-hu siha, yan todudu i un na' chagi yu'; maolek yan båba, magof yan triste, libiånu yan chatsaga. Ti nahung yan ni ngai'an na siña bai hu na' empas. Mampos  meggai isao-hu guini gi lina'lå-hu lao sigi di un alatgåyi yu' bumendisi.

Estague' ta'lu na un adahi yu' gi i mina' kuåtru na hinanao-hu gumera; ya un na' fåttu yu' tåtte såfu gi familiåku. Lao mås prisisu kinu un na' såfu yu', un gef adahi i familiåku ya un sen prutehi siha gi mientras i tinaigue-ku.

Sen annuk na taifinakpu' yan taihinekuk guinaiya-mu para i famagu'on-mu taiguihi giya guåhu yan i familiå-ku! Hu honra hao Asaina Yu'os Tåta na hågu itmås yahululu' yan i Lahi-mu as Jesukristu yan i Espritu-mu, i Espiritu Såntu. Tres ni dumadaña' kumu unu!