Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Friday, September 2, 2011

Afa'maolek - Agofli'e - Aguaiya

Estague' fino'ña tengga un mamis Saina nu guåhu. Si La Dafunta Jaoquina "Nan Kina' " Mata Espinosa Santos, Familian "Ebang." Chume'lu Si Nan Kina' yan iyoku Great-Grandfather, Si Los Difuntu Jose Mata Espinosa.

Man Gi Malesso' urinåt lao gi åntes tiempo ma dingu iya Malesso' yan man hanao man mañåga Sumai. Ayu guatu iya Sumai na ma fañågu yan ma poksai Si Nanåhu Biha, Si La Dafunta Regina Måta Espinosa Santos (Si Mom).

Hu hassu gi annai påpåtgun ha' yu' sessu ham yan Si Mom man bisita gi as Nan Kina guatu iya siha gi gima'ñiha iya To'tu. Hu hotdi tengga i tronkun iba' gi tåttin i gima'ñiha. Todu tiempu meppa an såkkan eyu na tronkun iba'. Binaya' yu' iba' kada in bisita siha ya in fakcha'i na såkkan i tronku. Gi annai gumai idåt yu' ya esta yu' mañuñgun sahyan, tengga ma tågu' yu para bai taggam Si Nan Kina' ni para bai konne' påpa' guatu Santa Rita para maseha håfa na fina'gupot gi familia, yan guaha na biåhi na tåya' guaha, lao umågang ha' i Saina para u ma taggam sa' gos malago' man ali'e yan i familia. Tåtnai ha estotba yu ni ma tågo'hu para bai na' ma udai i amko' sa sen yahu umadingan yan guiya na Saina.

Sessu lokkue hana' chålek yu' an ha faisen yu: "Ihu, kao hågu siempre udai-hu tåtte gi gimå'hu? Sa' yanggin ti hågu udai-hu pues nisisita bai hu "hitchike" gi chalan ya ti suetti yu' siempre sa' mampos yu biha."

Kada hu konne' ya hu na' ma udai tåtte giya siha ya hu dispidi i Saina, ha sangåni yu taiguini:

"Ihu diebi di un na' maolek i kurason-mu ya un gof adahi i familiå-mu. Hu guaiya hamyu todus ni famaguon che'lu-hu. Kululo'ña Si Mang (Si Mom) sa' kulan hagå-hu Si Rena (Mom). Mampos maolek na taotao. Ha usuni todu minappotña para i familiåña. Ihu, afa'maolek, agofli'e, yan aguaiya todus yan i mañe'lumu, i man primu-mu yan prima-mu siha, yan i mismu familiå-mu, ya Si Jesukristu todu i tiempu un tattiyi maolek."

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.