Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Saturday, May 10, 2014

Esta Påpågu Ha'

Kalan likidu hit ni Man Chamoru na kada håyi assoda'ta na Chamoru siempri ha' man atunggo hit, pat guaha parehu siha na inatunggo'ta. No? I know....

Nigap estaba yu' giya Olympia, Washington ya humånao yu' man aligao rimenta para chechu' san hiyung guma', annai hu li'e gi fiun i tendan rimenta na guaha tendan aparadot. Gof yahu lumi'i' ayu siha na klåsin fektus pues sumugu' yu' lokkue gi hålum ayu na tenda.

Gigun humålum yu' måtto giya guåhu i tendera ya humallum yu' na buenti Chamoru gui' sa' i matåña kulan Chamoru. Hu nangga estaki kumentus para bai chagi dumititmina kao Chamoru gui'. Annai kumentus i palao'an ti hu hungok gi iyoña "accent" na Chamoru gui'. Guåhu sa' eståba na hu u'usa un chinina ni guaha dångkulun "CHAMORU" gi san me'na. Kumentus ngaihun ham na dos ya buenti ha sienti an gaigi gi hinassoku na hu fafaisen maisa yu' kao Chamoru gui' na palaoan, sa' ilekña giya guåhu "yes I'm Chamoru."

Pues hu faisen gui' håyi familiåña. Ilekña na Mendiola gui' gi åntis di umasagua yan Cruz, taotao Malesso'. Ha sangåni yu' na taotao Toto gui'. Pues ilek hu na buenti ha tunggo' i tihu-hu Si Deacon Santos (Dafuntu Uncle Peling), ya ilekña i palao'an na hunggan ha tunggo' ha'. Pues hu faisen kao ha tunggo' si nanan Uncle Peling as Nan Kina' Santos. Ilekña hunggan ya ha faisen yu' kao lå'lå'lå' ha' i biha, ya hu sangåni na åhi' lao fina'an 103 åñus i idåtña i biha annai matai gi kåsi kuåtru åñus tåtti na tempu. Hu sangåni lokkue' na gaigi si Aunty Pilåt, asaguan Dafuntu Uncle Peling, yan todus i famagu'on niha, na man gaigi giya California. Kumaileku i hagan niha as Therese, ya i asaguåña kumpaileku si Larry Flores.

Hu faisen i palao'an håyi familiåña i asaguåña, kao Familian Oli' pat Familian Gentry. Ilekña na Familian Gentry, pues hu sangåni na hu tunggo' ha' si Måmaling yan Si James dingga'. Ha sangåni yu' na chume'lu si Måmaling yan i tatan asaguåña yan prumet grådu i asaguåña yan si James.

Kumentus ham un råtu pot håyi siha familiåku, in sedda' lokkui' na ha tunggo' ha' siha pa'lu gi parentes-hu siha.

Pues, annai esta para bai hånao ha', hu mentiona na ti taotao Olympia yu' na hu chulele'guatu tråstes para i gachong hu Si Vincent Valencia, ilekña i palao'an na mismu classmate-ña si Vince giya Guam.

Ti håssan esti na klåssi. Kana' kada håyi assoda'hu, taiguini ha' inadingan måmi, solu hu fakcha'i ayu siha na Chamoru ni man ma poksai san lågu, osino, man matåpang ha' ya mungga siha ma kuentusi yu'. Hahahaha.