Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Monday, September 5, 2011

Si Uncle John Espinosa

Dafuntu Uncle Juan Arriola Espinosa
"Uncle John"

Man agofli'e i familian Nanåhu Biha, Si La Dafunta Regina "Mang" Arriola Espinosa Santos (Si Mom). Ochu siha na mane'lu lao dipotsi para dies. Dos man måtai-neni ha'. I Nånan-niha Si La Dafunta Margarita Arriola Espinosa (Si Nåna) yan i Tåtan-niha Si Los Difuntu Jose Mata Espinosa (Si Tåta). Estague' siha i mane'lu gi familian Mom:

Regina "Mang" Espinosa Santos (Dafunta)
Tomasa "Bacha" Espinosa Grecia
Juan "John" Arriola Espinosa (Difuntu)
Florpies "Bea" Espinosa Babauta
Frank "Ankie" Arriola Espinosa
Enriqueta "Keng" Espinosa Mafnas (Dafunta)
Jose "Mim" Arriola Espinosa
Ignacio "Chachu" Arriola Espinosa (Difuntu)

Gi dumångkuloku hulo' sessu hu li'e esti siha man man daña' kada guaha gupot gi familia. Yanggin dångkulu na gupot taiguihi fandånggu pat baotismu man kabåles i mane'lun Mom ni man gaige Guam guihi na tiempo (eståba si Uncle Mim giya san lagu sa' sumaonao gi militåt) man måtto man ayuda.

Ma gof ayuda lokkue' Si Mom ni mane'luña siha annai umadispåta yan Si Pop (Pedro Sablan Santos) ya må'pos Si Pop sumåga iya California. Tengga guaha unu gi entri i mane'lun Mom sumugo' giya håmi parao ma li'e kao man mamaolek ham ya todu i tiempu guaha chinilininiha parao ma nå'i ham taiguihi nengkanno', pat leche, pat pugas, yan håfa na sustånsia.

Hu hasso lokkue' Si Dafuntu Uncle Juan, in å'å'gang "Uncle John." Peskadot Si Uncle John, ya guiya ayu i ma litråtu ni ha gogo'tte i talayåña gi kåntun tåsi, pues ma pega gi tåmpin i Guam Phone Book. I Guam Telephone Authority mafa' poster lokkue ayu na litråtu ya todu ma na' chettun gi hålum ufisan ahensian GovGuam siha yan kontodu i plåsan båtkun airi ni sen dångkulu na tapbleru.

Gof yaña si Uncle John tumalåya lao ti ha kåkånu' i kininene'ña guihan. Ha pega tenga gi hålum hånum fresku pues ha pega gi "freezer" ya ha nå'i siha i man bisitåña. Kada man hånao ham hulo' Dedidu in bisita gue', man ma nå'i ham guihan ya gof maolek sa' esta gaige gi hålum kostat plastik yan fros gi hålum ice.

Gof yaña Si Mom ha paksiu i man dikiki na guihan lao i man lamoddung ha aflitu. Sen mångge' yan maipen hineksa', piot yanggin pikaka i fina'denne' lemun.

Geftao si Uncle John, måtto chiña minaolek taotao. Annai måtai Si Danfunta Lydia Santos, i che'lun Nanåhu, guiya si Uncle John fuma'tinåsi kilu'osña para i naftan-ña. Hu hassu lokkue' na kada ha bisita ham ha nå'i tenga Si Mom didide' salåpe' sa' man gof popbli ham tåtte guihi na tiempo. Guåhu lokkue, tenga ha nå'i yu iyoku dollar para famåhån kandi. Gi annai esta yu' dångkulu sessu ha nå'i yu ånimu yan komplimentu ya sessu lokkue' ha sangåni yu' na hu na' mamagof gue' yan banidosu sa pot håfa siha hu kukumpli gi karerå-hu.

Hu hassu na guaha na ha ågang i mane'luña parao fambisita gue' sa mahålang gue' nu siha. Mama'tinas nengkanno' pues ha ågang siha parao fan matto. Sessu gue' yan i asaguåña Si La Dafunta Aunty Nancy måtto påpa' lokkue giya Santa Rita pues man daña ha' todu i familia.

Kuntentu yu' gi as Dafuntu Uncle John sa' annai mumalångu gue' man hanao ham tåtte Guam ya in bisita. Annai hu dispidi i amku', hu toktuk dururu ya hu sangåni na hu sen guaiya gue' ya hu sen agradesi i gråsia na ha impåtte gi as Mom yan i familian måmi gi man må'pos tiempu. Ha sangåni yu' na ha guaiya yu lokkue ya sen magof kurasonña na ha li'e yu' dumånkulu ya tumunas yu' gi karerå-hu. Ha sangåni yu na dipotsi na bai hu adahi i familiåku pues ha akunseha yu na para mungga bai malefa ginen manu yu.

Ti åpmam dispues annai kinene' Si Uncle John gi as Yu'os Tåta hulo' gi langet, na ma subi yu' para Kapitan gi Army. Eståba ham giya Germany ya meggai man måtto na taotao para i sirimonia lao dos ha' na Chamoru. Pot para bai honra Si Uncle John, Fumino Chamoru yu' ya kumentos yu' pot guiya na ha gof pacha i  kurason-hu sa pot i gos maolek gue' na taotao. Hu sangåni siha hafa uttimo fino'ña Si Uncle John nu guåhu gi annai umadispidi ham na dos. Annai munhåyan yu' Fumino' Chamoru, hu pula' guatu gi fino' Englis parao ma kumprendi.

Si Yu'os Maå'se' Uncle John. Ti maleleffa yu' ginen manu yu' ya ni ngai'an lokkue bai na hu maleffa. Hågu lokkue' Saina-hu Uncle John, ni ngai'an na bai hu maleffa nu hågu. Si Yu'os på'gu tiguång-mu.


Sitting: Uncle John, Aunty Bacha, Aunty Bea, Aunty Keng, Uncle Frank
Standing: Uncle Ma', Aunty Lisa, Uncle Mim, Uncle Joe

Aunty Pat, Pop, Mom, Nåna, Uncle Junior SantosAunty Nancy, Nåna, Uncle John


No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.