Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Monday, August 15, 2016

Nihi Tafan Hånao....

Hu hassu annai dumådångkulu yu' ayu na kåntan Johnny Sablan, i "Nihi tafan hånao tafan piknik..."

Lao kulan mås kumbueni yan ta åluk "Nihi tafan hånao tåtti para i tano'ta...."

Yanggin hu hassu, tåya' mås prisisu na ora taiguihi på'gu na ora na maolekña na ta bira hit tåtti gi i tano'ta.  Meggai ma susesedi na kinalamtin gi tano'ta ya esti na tempu mås prisisu na para tafan gaigi gi it mismu tano'ta.  Dichu na ora.

Hu tunggu' ha' na gaiminappot para ayu siha na taotatogui ni man esta man establisi siha giya Amerika parao fan ma bo'uk lina'la'ñiha ya parao ma transfera tåtti giya Guam. Lao hassu lokkui na ginen ma chogui esti esta un biåhi, ya ma apreba esta lokkui na gai nina'siña.  Håfa na para i taotao san hiyung parao fan håtmi i tano'ta ya parao fan gosa ni todudus guinahåta gi tano'ta?

Dånkulu na bentåha yan adilåntu parao mapoksai isla i famagu'on.  Yan lokkui gai bentåha yan adilåntu i fama'guon yanggin dos pat tres na finu' tininggu'ñiha.  Kululo'ña lokkui' yanggin ma tunggu' yan man lå'la' gi hålum i kustombri, i hinenggi, yan i tininggu' Chamoru.

Pues bai atotga ha' sumångan yan bai kesohyu todudus i taotaotgueta:

Nihi Tafan Hånao Tåtti Gi Tano'ta!!!

Wednesday, October 28, 2015

Biba Kumpliåñus Aunty Båcha'

L-R: Joseph, Erlinda, Cecilia, Aunty Bacha', Leonardo, Valentina

Dia Benti Sietti gi Oktubri i haånin mafañåguña Si Tiåhu as Tomasa Espinosa Grecia. Guiya på'gu itmås takhilo' na Saina gi familia. Guiya itmås åmko' disdiki måtai si Nanåhu Biha, Si La Dafunta Regina "Mang" Espinosa Santos (Familian Bedot), yan lokkue disdiki måtai i che'lun tatan niha as La Dafunta Joaquina Espinosa Santos (Famlian Ebang).

Kuåtru ha' tehtinan gi  entri i mane'lu siha. Si Aunty Tomasa "Båcha' " Espinosa Grecia, Si Aunty Florpies "Bea" Espinosa Babauta (Familian Jeras), Si Uncle Francisco "Frank" Arriola Espinosa, yan Si Uncle Jose "Mim" Espinosa. 

Esta manaigui Si Nanåhu Biha Si Regina "Mang" Espinosa Santos (Familian Bedot), Si Uncle Juan Arriola Espinosa, Si Aunty Enriqueta "Keng" Espinosa Måfnas, yan Si Uncle Ignacio "Chåchu' " Arriola Espinosa.

Hu hasso todudu siha i mane'lun nanåhu biha gi annai dumådångkulu yu' hulo'. Man gof afa'maolek yan sessu siha man man daña' gi kada håfa guaha. Man a'ayuda gi maseha håfa na manera.


L-R: Uncle Thomas Mafnas, Aunty Bea Babauta, Aunty Mary Quinata, Aunty Bacha'


Geftao lokkui' Si Aunty Båcha'.  Sessu ha ayuda Si Nanåhu Biha. Ha fahåni gui' chipåña, tengga ha nå'i ham nengkanu' yangin sumen tåya' ham, ha låksiyi ham magågu. Hu hasso meggai biåhi di ha ågang yu' parao nå'i yu' mumu dress para Si Mom.  Guiya Si Aunty Båcha' lumåksiyi yu' iyoku school uniform annai guaha iyunmåmi school program gi skuela yan kontodu para iyoku class graduation.

Aunty Bacha' & Me
 
 
Guiya Si Aunty Båcha' på'gu kumokoni' i che'luña as Uncle Frank Espinosa.  Gi annai esta tisiña Si Uncle Frank macho'chu', humånao ya ha dalak i che'luña as Uncle Juan Espinosa, pues annai måtai Si Uncle Juan, humånao ya ha dalak Si Aunty Båcha'.  Maolek på'gu sa' man a'ayuda i dos gi gima'.

Uncle Tomas Mafnas & Uncle Frank Espinosa


Sen mångngi lokkui' si Aunty Båcha' mama'tinas. Tåya umigi gui' muna'lgu hineksa' agaga' yan mamada' titiyas mamis. Sumen mångngi mama'tinas buñelos dågu, katdiyun guihan, yan pancit. Ai lokkui' na minangngi' maseha håfa na klåssin kådu, lao kulolo'ña kådun månuk fresku!!! Sessu tenga mama'tinas para i familia sa' man tinani' ham man macho'chu' yan man eskuela.


Cindy and Aunty Bacha'


Mariah and Aunty Bacha'


Man gaigi todu famagu'oña Si Aunty Båcha' yan meggaiña gi iyoña Grands yan Great Grands. Ma å'ågang gui' "Ma-Mom."  Esta måtai i asaguåña as Los Difuntu Cesar Grecia lao mesngun yan metgut si Aunty Båcha' maseha gof mahålang.

Si Yu'os Un Binendisi Sainåhu, in Guaiya hao yan in Sen Agradesi lokkui' todu bidådåmu. Biba Kumpliåñus!!!


Saturday, May 10, 2014

Esta Påpågu Ha'

Kalan likidu hit ni Man Chamoru na kada håyi assoda'ta na Chamoru siempri ha' man atunggo hit, pat guaha parehu siha na inatunggo'ta. No? I know....

Nigap estaba yu' giya Olympia, Washington ya humånao yu' man aligao rimenta para chechu' san hiyung guma', annai hu li'e gi fiun i tendan rimenta na guaha tendan aparadot. Gof yahu lumi'i' ayu siha na klåsin fektus pues sumugu' yu' lokkue gi hålum ayu na tenda.

Gigun humålum yu' måtto giya guåhu i tendera ya humallum yu' na buenti Chamoru gui' sa' i matåña kulan Chamoru. Hu nangga estaki kumentus para bai chagi dumititmina kao Chamoru gui'. Annai kumentus i palao'an ti hu hungok gi iyoña "accent" na Chamoru gui'. Guåhu sa' eståba na hu u'usa un chinina ni guaha dångkulun "CHAMORU" gi san me'na. Kumentus ngaihun ham na dos ya buenti ha sienti an gaigi gi hinassoku na hu fafaisen maisa yu' kao Chamoru gui' na palaoan, sa' ilekña giya guåhu "yes I'm Chamoru."

Pues hu faisen gui' håyi familiåña. Ilekña na Mendiola gui' gi åntis di umasagua yan Cruz, taotao Malesso'. Ha sangåni yu' na taotao Toto gui'. Pues ilek hu na buenti ha tunggo' i tihu-hu Si Deacon Santos (Dafuntu Uncle Peling), ya ilekña i palao'an na hunggan ha tunggo' ha'. Pues hu faisen kao ha tunggo' si nanan Uncle Peling as Nan Kina' Santos. Ilekña hunggan ya ha faisen yu' kao lå'lå'lå' ha' i biha, ya hu sangåni na åhi' lao fina'an 103 åñus i idåtña i biha annai matai gi kåsi kuåtru åñus tåtti na tempu. Hu sangåni lokkue' na gaigi si Aunty Pilåt, asaguan Dafuntu Uncle Peling, yan todus i famagu'on niha, na man gaigi giya California. Kumaileku i hagan niha as Therese, ya i asaguåña kumpaileku si Larry Flores.

Hu faisen i palao'an håyi familiåña i asaguåña, kao Familian Oli' pat Familian Gentry. Ilekña na Familian Gentry, pues hu sangåni na hu tunggo' ha' si Måmaling yan Si James dingga'. Ha sangåni yu' na chume'lu si Måmaling yan i tatan asaguåña yan prumet grådu i asaguåña yan si James.

Kumentus ham un råtu pot håyi siha familiåku, in sedda' lokkui' na ha tunggo' ha' siha pa'lu gi parentes-hu siha.

Pues, annai esta para bai hånao ha', hu mentiona na ti taotao Olympia yu' na hu chulele'guatu tråstes para i gachong hu Si Vincent Valencia, ilekña i palao'an na mismu classmate-ña si Vince giya Guam.

Ti håssan esti na klåssi. Kana' kada håyi assoda'hu, taiguini ha' inadingan måmi, solu hu fakcha'i ayu siha na Chamoru ni man ma poksai san lågu, osino, man matåpang ha' ya mungga siha ma kuentusi yu'. Hahahaha.

Sunday, December 29, 2013

Adios Che'luhu EstakiGuini gi halacha ha konne' Si Yu'us Tåta un che'luta as Jessica Anderson San Agustin. Eståba man bisinu ham gi otru båndan chålan giya Santa Rita antes di humuyung hao para guatu Naval Mag gi Snake Road. Man parentis ha' ham lokkue' sa' man sigundu grådu Si Nanåña Biha, as La Dafunta Tan Fina' Topåsña Howard yan Si Nanåhu Biha as La Dafunta Regina Espinosa Såntos. Man prima i dos ginen Topåsña.

Dumångkulu ham todus i familian måmi yan familian niha. Sessu man hami humånao para hålum tånu' yan para saddok ñåmu. Man maudai ham biskletan måmi para hulo' tendan Mike Store ya man hugåndu ham gi arcade. Man hami ha' lokkue' gi skuelan J.P. Torres Elementary. Annai in dingu tano'ta Guam yan man hånao ham guatu Long Beach, California, sigenti såkkan man måttu lokkue' familian niha ya man mañåga lokkue' Long Beach. Pues fina'an tres pat kuåtru åñus dispues man assoda' ham ta'lu guini giya Washington. Hami giya Bremertron yan siha giya Port Orchard.Estague' hu hassu gi as La Dafunta Jessica. Sen dångkulu kurasoña. Hu hassu na yanggin guaha gi eskuela man butleleha otru pat man a'aña otru, umentalu' si Jessica ya ha tågu na u båsta sa' ti kumbueni. Guiya todu i tiempu ha adadahi ayu siha ni ti siña man manachu hulu' na maisa. Tot tempu lokkue hana' siguru na in cheche'gui i minaolek yan i dinanchi na bida.

Hu hassu lokkue', yan estague' muna' tådung respituhu para esti che'luhu, na ha sen guaiya i kutturan Chamoru, kustumbrin Chamoru, Finu' Chamoru, nengkanu' Chamoru, yan kåntan Chamoru. Ha gos respeta i man åmku'. Ha atituyi maolek si Nanåña Biha as Tan Fina'. Lokkue' gof atendida yan bunmuchacha mampus man ayuda gi maseha håfa na inetnun Chamoru. Disdiki hinibeña esti che'luhu åmku antiña.

Pues Adios Che'luhu Jessica. Gosa på'gu i langet sa' man hamyu esta yan Si Yu'us Tåta yan todus familiåta ni man mo'fo'na hulo' gi langet ki hami guini gi hilu' tånu'. Man tristi ham na taigui hao lao man magof ham na esta ti un padedesi yan mumasåsåpit minalångu. In tingu' ha lokkue' na siempri un adadahi ham guini taiguihi hagas un chocho'gui gi annai eståba hao guini gi hilu' tånu'. Hånao diskånsa che'luhu ya cha'mu hinalang sa' ti bai infanmalefa nu hågu, ya in gof agradesi todu i minaolek bidåmu para hami familiåmu ni sumen guaiya hao.

Sunday, December 8, 2013

Palåbran Haåni

Estagui' siha iyoku posting ginen FaceBook:

Chamoru word of the day: håf - (not a stand alone word) from håfa (what/why) used as a kind of pre-fix (but not technically a prefix by definition).
Ex.: Håfmalago'mu guini? = What do you want here?

Håfna ti un ågang hit? = Why didn't you call me?

Håfkao båbåba ilumu? = Are you crazy?

Håfbidåmu? = What have you done?

Note: do not confuse this with the prefix "ha" which means "usually" or "often," such as:

Hafñagu = fertile female
Hadångkulu = often large
Hamalångu = sickly


Chamoru word of the day: guaifun - windy.
Ex.: Gof ma'lak i atdao ya sumen maipi i semnak på'gu, lao tåya' guaha sa' guaifun lokkue'. = The sun is very bright and the sunshine is really hot today, but its nothing because its also windy.

Hoksi i papit gi lamasa sa' kulan mampus guaifun ya hinasa sempri. = Weigh down the paper on the table because its kinda too windy and the paper will get blown away.Chamoru word of the day: hokkuk - depleted, also used in an idiomatic way to indicate singularity.

Ex.: Sangåni si tatåmu na ti åpmam hokkuk pugas gi gima'. = Tell your father that the rice in the house will soon be depleted.

Hokkuk ha' malago'hu pågu na haåni ayuyu ni malechin niyuk yan ma nå'yi puntan kalamasa. = The only thing I want on this day is coconut crab cooked in coconut milk with pumpkin tips added.

Hokkuk ha' tiningo'hu na sulon i patgun sa' palaksi' simentu. = All I know is that the child slipped because the cement is slippery.
Three Chamoru words that sound similar yet have vastly different meanings:
Tahgui - to replace.
Taigui - absent, missing.
Taiguihi - like, similar to.Chamoru word of the day: hångai - purpose or reason for being somewhere.
Ex.: Håfa un hångai gi espitåt gi nigapña? = What was your reason for being at the hospital the day before yesterday?

Håfa hinangaimu guini gi lanchoku? = What is your purpose for being here at my ranch?
Chamoru word of the day: chaochao (also chalaochao) - choppy ocean; shake liquid in a closed container.
Ex.: Piligru pumeska giya tåsin Tokcha' yanggin chaochao. It's dangerous to go fishing at Tokcha' beach when the water is choppy.

Mungnga ma chalaochao i buteyan Coke sa' besbis sempri yanggin un baba. Don't shake the bottle of coke because it will spew when you open it.
Chamoru word of the day: håsngun - deliberate, intentional, purposely.

Ex.: Ti hu håsngun hao muna' bubu. = I didn't mean to anger you.

Leku na un håsngun ha' yu' pumåtik. = I believe that you just kicked me on purpose. (Not accidentally)Chamoru Word for today: hålang - feeling of discouragement, worry, or reluctance.

Ex.: Malagu' i patgun humånao para i tasi, lao hinalang parao faisen si tatåña sa' lulålålu' na oga'an. = The kid wants to go to the beach, but he's reluctant to ask his father because he (the father) is angry this morning.

Ha hålang yu' i ichan para bai falak i tasi på'gu. = The rain has discouraged me from going to the beach today.

Kin: Kao paraun fåttu gi giput agupa'? = Are you coming to the party tomorrow?
Miget: Cha'mu hinalang påri! = Don't you dare worry, Compadre!


Chamoru word of the day: utas - to conserve; to be frugal.

Ex.: Mampus gaddai hao habun magågu, maolekña ta utas sa' ti meggai salåpi' gi kapita.

You use to much laundry soap, it's better if we conserve because there's not much money in the wallet.
 

Chamoru word of the day: hopyat (also hoyat or opyat) - to rub your hands together while washing them.

Ex.: Annok na ti un hopyat kannai mu annai un fagåsi sa guaguaha' tesña. = It's evident that you didn't rub your hands together when you washed them because there is still black residue (from charred wood or from a blackened pot).
 

Chamoru word of the day: ngaha' - tilt head backwards.

Ex.: Na' ngaha' i neni yan baba pachotña yaun go'ti ya bai chotgi.

Tilt the baby's head back and open his mouth and hold it (open) and I'll squeeze (the medicine ball and drip the medicine into his throat).

 
Chamoru word of the day: Sahang, also sa'ang - to put something in it's usual place; to put something away, out of reach or out of sight.

Ex.: Sahang i amut-mu sa' i famagu'on=Put your medicine away because the children (may get a hold of it).

Sa'ang i sagan åpu siha yanggin man måttu i bisita=put away the ash trays when the visitors arrive.

Saturday, October 19, 2013

Akudi i Famagu'onta

Håfa Adai,

Kulan la åpmam ti manuge' yu' guini no? Dispensa yu' lao meggai yu' yan i familiåku tinane' måmi guini gi halacha ni maloffan na tiempu. In dingu Fort Hood, Texas ya man gaige ham guini giya Bremerton, Washington sa' umeskuekuela yu' ta'lu gi University of Washington School of Law guini giya Seattle, Washington. Gaige yu' gi prugråman LL.M. osino Masters of Law, i sigundu yan tatkilu' na klåsin "law degree."

Meggai lokkue susedimentun måmi ya hana' fan hassu yu' sen tådung. Guaha siha entri mismu parentis måmi yan man gachung måmi, man ma susedi ira yan prublema ni måttu fehman na chinatsaga. Na' maåsi' yan gråbi na leksiun.

I prublema siha sigun un na'bubu na asuntu: binenu' - kumeke ileku kontra i lai na åmut, osino "illegal drugs." Ha yayamak i lina'la' yan i familia esti na gå'ga'. Ha na kaduduku ilun taotao. Ha distrotrosa i tataotao. Todu i tiempu dimålas i finakpo'ña yan humuyongña esti na båban bishu.

Hu faisen maisa yu' ya hu gef hasuyi ahåftaimanu i taotao na man kinekeni' ni binenu? Håfa na ma disidi na parao ma chagi esti na isao. Gi magåhit, gof na'ma'ñao yan gof na' barotu esti na asuntu.

Itmås prisisu na kuestiona buenti: Haftaimanu bai hu prutehi i famagu'on hu kontra esti na isao gå'ga'?


Hunggan prisisu esti na kuestiona, lao ti libiånu lokkue esti na kuestiona ma oppi. Hu såsånga esti ginen i susedimentoku disdiki annai påtgun yu', ya gi duråntin dumångkuloku, ya gi ikspiriånsiåku gi annai macho'chu' yu' gi Dipåtamentun Polisian Guåhån, yan abugao gi U.S. Army.

Disdiki siña yu' man hassu tåtti gi kinahulo'hu, man manunupa sigariyu yan marihuana i taotao siha gi hålum guma' måmi. Ya ti ennao ha'. Gi annai in dingu i Islan Guåhån ya man man hanao ham ya man mañåga ham giya Long Beach, California, hu li'e lokkue siha iman tihuhu yan tihahu man ma u'u'sa "crack cocaine" yan "heroin." Pues annai pumulisman yu' giya Guåhån, hu li'e' annai hinatmi i islåta ni "crystal methamphetamines," osino "ice." Gi tiempoku umabugao yu' gi Army, meggai siha na sendålu man man totokka ni "ecstasy" yan i "spice" na binenu. Disdiki annai påtgun yu' todu esti gaige gi uriya, lao tåtnai hu chagi. Tåtnai malago' yu'. Ti hu tunggu' sa' håfa, lao hu tunggu' na ti para guåhu.

Ti hu tunggu' ya ti siña hu oppi sa' håfa na guaha taotao machocho'gui esti yan håfa na guaha siha ti machocho'gui. Hu tunggu' un familia ni i dos mañaina ti man gigimen sitbesa, ti manunupa sigariyu, ya ti ma u'u'sa ni håfa na klåsin binenu. Lamitå gi famagu'on niha man manunupa sigariyu, lamitå sa' åhi'. Hu tunggu' taotao siha ni man gef malåti' yan man gefsaga lao man kineni'. Hu tunggu' taotao siha ni man gaige gi chinatsaga na bånda yan ti mana' funhåyan i iskuelan niha, lao ti ma u'u'sa binenu.

Pues håfa muna'fan gai iyu taotao gi fino' Englis prubleman "substance abuse" osino "addiction?" Sa' ta tunggo na ti sigun i mañainata yan ti sigun minalåte'ta. Ti hu tunggu' i dinanchi na rispuestasion. Lao esti ha' bai hu sångan: Akudi i famagu'onta. Fa'nåhgui yan adingåyi siha put i binaban "substance abuse" yan "addiction."

Estagui' in cheche'gui ni famagu'on måmi. In fanunu'i siha ihemplu siha ginen i chinatsaga yan susedimentun i mismu parentis måmi yan man atunggu'måmi. Guaha siha ni man ma popongli gi hålum trupunåt, guaha man mañåsaga på'gu huyong gi chalan sa' man manailiheng, guaha siha man ma yamak i familian-niha yan sumen dimålas esta lina'la-niha, yan guaha siha man måtai sa' man pinino' ni otru taotao sa' man didibi salåpe' put i binenu, osino metgut pat mampus applacha' i binenu ya ennao na man pininu'.

Ti in nå'nå'na' maseha chatpagu'. Lao gof imputånti lokkue, ti in disesecha håfa bidan niniha. In gegef adahi håfa siha tinane'niniha yan bishun-niniha. Ti ileleku na yanggin un adingåyi yan un adahi i famagu'on na garunteha na ti ufan lachi, lao yanggin un cho'gui, maolekña i chånsa na ufan tunas mo'na gi kareran-niha. Håfa Mohon?

Tuesday, April 30, 2013

åtlibis na hinassu

Umadingan yu' yan un Saina gi ega'an put meggai na asuntu guini gi lina'la'. Pues kumentus ham put hinassun Chamoru, ni guaha na biåhi ni ti ta hulat kumunprendi. Ha sangåni yu' noskuåntus na påsu put finakchaiña siha na Chamoru ni mana' manman gue'. Ha sangån lokkue' put i man layu'. Ha li'e meggai biåhi i binabåñan linayu'. Fuera di ma suppo'tti otro Chamoru ni man gai bisnis, ma suppo'tti otro na taotao sa' ti man malagu na parao mana' fan riku otru Chamoru ni mismu kepbleña. Lao, pues håfa humuyongña siempri yanggin taiguenao i kinalamtin hinassun Chamoru? Mås ma suppotti taotao san hiyung yan i taotao tånu siempri man dimålas. I taotao  san hiyung siempri man må'gas i tanu no? Pues i leksion guini na båba linayu' sa' hita ha' ni man Chamoru siempri man masåpit yan man mañotsut.

Hu sangåni i bihu na hu sen kumprendi i fino'ña ya lokkue kalan åtlibis i hinassun Chamoru gi annai ma angokku taotao san hiyung mås ki taotao tånu'. Gigun ma li'e taotao san hiyung, ma popo'lu gue' na malåte, tomtum, yan kapås. Yanggin ma hunguk na guaha taotao tånu ni mana'a mågas, ma popo'lu na madoru yan tai tininggu' ya enao ha' na mana' mågas gue' sa' buenti metgut gayuña gi hålum gubeitnu.

Hu hassu si Dafuntu Angit Såntos ha sangåni yu' na sen åtlibis para ta angokku mås i taotao san hiyung kinu taotao tånu. Gef hassu håyi gi dos, i taotao san hiyung, pat i taotao tånu, mås tumunggo put i lina'la' yan i tanu' gi isla. Kao i taotao ni på'gu måfåttu, pat i taotao ni ma poksai gi isla? Meggai siha tininggu' pot i tanu' yan i taotao ni ti siña ma fa'någui gi eskuela pat ma tunggo sigun ma taitai gi lepblu. Pues para håfa na tafan kunfotmi na pudi taotao san hiyung na nisisåriu ta angokku? I taotao san hiyung diebi di ta suspecha.....

Hu hassu annai eståba machochochu' gi Guam Police Department yan man hånao ham, sinku gi båtkåda, hulo' para Island Saipan para "Traffic Accident Investigation Training," ya in kekenni' un Amerikånu. Gigun tumunuk ham gi båtkun airi, guiya i apaka' finenina ma saluda ya annok na ma po'lu na guiya buenti i ma'gas måmi. Gi magåhit guåhu gi båtkåda i ma'gas, lao hu so'tta ya hu atan ha' håftaimanu ma tråtta gue' yan håftaimanu ma tråtta ham ni puma'lu. Hobin yan inosenti i apaka' na taotao ya ti ha ripåra håfa ma susesedi. Magof ya sigi ha gosa todu i attension. Pues ma konne' ham guatu gi kåntun tåsi sa' ma tunuyi ham para sena. Annai måttu ham guatu hu na' manman i taotao sa' hu tågu i apaka' para cho'gui "push-ups." Ti ma honggi i matan-niha i taotao Saipan. Håfa na ma tågu' i "ma'gas" para cho'gui "push-ups?"  Gi annai munhåyan hu sangåni i apaka' : "Daniel-San, you have much to learn....." Gi ayu na puengi, hu esplika na taigui gue' giya California esta, ya diebi di u ketunggo para u ripåra i kustumbri sa' un dia ayu ha' gue' u sinatba.

Monday, January 21, 2013

Puru Ha' Finakcha'i Guini Gi Lina'la'

Gi lina'låta meggaiña ti ta tunggo' håfa para ta susedi gi tiempo. Era ti ta gogos planeha mo'na i kareråta. Tengga ta sångan, "po'lu sa' Si Yu'us Tåta la'mun." Guåhu un hemplu nu esti.

Gi annai dikiki' yu' man gof po'bli ham na familia. "Welfare" yan "Foodstamps" yan kuntodu inayudan otru taotaogue, familia yan man atunggo', ayu muna' fan lå'la' ham gi hilo' tåno. Lao kuntodu ham man guålo, man poksai gå'ga', man peska, yan man hokka ham låta giya Ordot Dump yan gi kåntun chålan para in bendi gi ma'si.

Si La Dafunta Nanåhu Biha ("Mom") ham pumoksai, guåhu yan i dos che'lu-hu. Gi annai måtai i hagan Mom as Lydia (che'lun nanå-hu) gi såkkan 1984, in disidi na bai infan hånao para California gi annai man gaigi meggaiña i famaguo'n Mom. Ti yaña Si Mom California pues ha bira gue' tåtte giya Guam gi såkkan 1986 gi annai måtai i lahiña, i tihu-hu as David, guatu giya California.

Ti ha konne' ham Si Mom tåtte giya Guam. Sen båba i lina'la'-måmi yan Si Nana-hu as Lourdes. Ti åpmam ma puno' i kandit, ma huchom i hanum, ya ma utut i gas. Tåya' nengkanu' gi gima' pues ma chule' tåtte todu i tråstes guma ni in atkikila guihi na tiempo. Despues man ma påtik ham huyung gi chalan ya man mañåga ham gi sagan i manailihing na taotaogue. Si tihå-hu Nancy sumåtba ham ya hana'fanlihing-naihun ham.

In fakcha'i bisita siha ginen Washington State, tihan-måmi siha, Si Annie Topasna Cruz "Pulan" yan Si June Topasña Baleto Bird. Ha ufresi ham Si Aunty June para bai in dalak gue' para Washington ya parao akudi ham infa'maolek lina'la' måmi sa' gos maå'se' nu hami. Ha tunggo' ha' na sen makkat para i taotao Guam parao ma hulat lumå'la giya Amerika.

Sumen maolek i lina'la'måmi giya Washington, ya ti tufungon kuåntu biåhi Si Aunty June ha ayuda ham. Ha ayuda ham mañule' sahyan, guma', yan tråstes guma'. Ayu na hu ayek gue' para matlinå-hu gi kunfitmasion, sa' pot i gos maolek kurasonña.

Dipotsi ha' para bai såga ha' Washington gi dispues di ma gradua yu' gi Bremerton High School, lao i nobiå-hu guihi na tiempo (Familian Cheli' giya Hågat) humånao para Guam. Gi magåhit mana'hånao ni i dos sainaña sa' parao suhåyi yu'. Mampus hun siha man hobin ham yan mampus siriosu ham. Insigidas hu rikohi salape'hu ya gumupu yu para Guam para bai spiha gue' yan kuntodu lokkue sa' hagas malago' yu' humånao tåtte gi tano'ta yan para bai daña' ta'lu yan Si Mom.

Insigidas gi annai måtto yu' Guam, hu tutuhon man aplika cho'chu'. Ma konne' yu' gi Navy Public Works ya dos mes dispues ma konne' yu' gi Guam Police Department. Hu chule' iyoku Bachelor's Degree giya University of Guam sigun i Pedro "Doc" Sanchez Scholarship. Sumaonao yu' gi Army ROTC, ya dipotsi na para bai hålum ha' gi Guam National Guard, lao kuåtru mes åntes di munhåyan yu' gi UOG, måtai Si Mom.  Sa' pot guiya ha' na ti malago' yu' humålum gi "regular army," sa' guåhu gue' pumupulan sa' esta ååmko' yan esta mumalålångu. Annai munhåyan in hafut Si Mom, hu tulaika i kuntråta-hu ya humålum yu' "active duty" gi setbisiu.

Ma nå'i ham Fort Hood, Texas para iyunmåmi "duty station" lao gi annai umeskuekuela yu' guaha unu gi puma'lu na estudiånti man gågao parao atulaika yan otro sa' manå'i gue' Alimånia ya sinangåni ni nobiaña na ti parao dalak gue' yanggin ti ha tulaika iyoña "duty station." Pueas Mannhiem, Germany na in tutuhun ham gi militåt.

Tres biåhi yu' di mana'hånao guatu gi sagan guerra, ya i uttimo na biåhi na hu fakcha'i dos na taotao ni sumoyu yan umayuda yu' man applika para i "Funded Legal Education Program," era FLEP. Esti na prugråma para i man nuebu yan man hobin na ufisiåt, parao mana' fan hanao ya u ma attendi "Law School" ya dispues parao ma transferra siha guatu gi "Judge Advocate General Corps," era JAG. I militåt umapåsisiyi i law school yan lokkue mientras man attetendi law school i taotao siha gi esti na prugråma, man ma nånå'i gue' siha kabåles suetdonñiha yan todu bentåhan militat siha, era "housing allowance, medical, and subsistance allowance." Kumu ti esti na prugråma, makkat dimasiao para bai attendi law school, sa' i familiåku, guåhu, i asaguåhu, yan sinku na famagu'on.

Unu ha' na sinetsut, esta åpmam di manaigui ham gi tano'ta Guam. Dispues munhåyan yu' gi law school guatu gi University of Washington School of Law giya Seattle, Washington, mana' hånao ham para Fort Hood, Texas. Mana' hånao yu' ta'lu un biåhi guatu gi sagan guerra.

På'gu, esta siña bai huyung gi militåt sa' måkpo' esta obligasion-hu. Esta hu disidi na bai huyung ya bai in hanao tåtte para Guam.

Ta li'e' fan håfa para ta fakcha'i gi man mamaila' na tiempo!!!

Friday, November 30, 2012

Hafkao båbåba ilumu boi?

Sessu hu hunguk esti na kuestiona ma faisen i taotao kumu guaha lachi pat isao bidåña, osino yanggin guaha ilekña ni gos kaduku. Taiguihi yanggin ha åluk: "Bai hånao guatu giya GTA ya bai utot todu i alåmlin tilifon sa' hagas yu man nangga parao ma fa'maolek i tilifon gi gima'måmi."

Hunggan ositan ha' enao lao diahlu, debi di u ma faisen ha' "Hafkao båbåba ilumu boi?"

Guaha na biåhi na ta faisen maisa ha' hit lokkue ni enao na kuestiona. Kululo'ña yanggin ta prumeti pat ta obliga hit ni dångkulu na obligasion. Hu faisen maisa yu: "Hafkao fåfåta' iluhu?" annai sumaonao yu' tåtti gi såkkan 2005 gi "Nijmegen March" guatu giya Holland, Netherlands para bai måtsi un sientu miyas (100 miles) na chinagu' ya hu kåkåtga saisentai sinku libras na "rucksack" gi tatalo'hu.

På'gu sa hu fafaisen maisa yu' ta'lu:  "Hafkao fåfåta' iluhu?"

Bai saonao fumalågui gi "First Annual Army Marathon" guini giya Killeen, Texas.

First Annual Army Marathon

Para u ma susedi gi dia Benti Unu gi Abrit gi såkkan Dos Mit Tressi (April 21, 2013). Guåhu yan kåsi benti na taotaogue ginen i Ufisinan Abagao Para i First Cavalry Division (Office of the Staff Judge Advocate, First Cavalry Division) in hila' esta na para bei infan pripåra ham para esti na karera. Benti sais puntu dos (26.2 miles) miyas disdi i tituhonña asta i finakpoña.

Trentai Ocho åños idåt-hu på'gu, ya tåya' na hu chagi mumalågu taiguini na chinagu'.

Ta'lu: "Hafkao fåfåta' iluhu?"

Saturday, October 13, 2012

i latan dudu

Un puengin Såbalu gi annai mandadaña' i familia gi gima, i tatan-bihu ha ågang todu i famagu'on sa parao estoriåyi siha, taiguihi hagas ha chocho'gui gi kada puengin Såbalu tenga an mandaña' i familia.

Ilekña i bihu: "Famagu'on, atituyi yu' yan gef ekhunguk esti na estoria ni para bai sangåni hamyu. Sa' pot i mampos i guinaiyaku nu hamyu na bai impåtte giya hamyu esti na påsu."

Pues ha chuli' i bihu un låtan dudu ya ha pega gi hilu' lamasa. Ha håtsa hulo' i latan dudu ya ha ungak guatu gi famagu'on ya ha fa'nui siha na tåya' gi san halomña i latan dudu. Mañuli' i bihu meggai na bayogun dångkulu ya sigi ha nå'yi hålom gi latan dudu estaki bulala hulo', pues ha faisen i famagu'on: "Kao bula esta esti latan dudu?" Todudu man oppi "Hunggan Tåta."  Man man magof i famagu'on sa' ma polu gi hinassun-niha na parao ma påtte siempri ni bayogu siha, yan gof yan-niha man hugåndu ni bayogu.

Pues ha chuli' i bihu un kostat påpet ni ha saguan pugas ya ha chuda' i pigas hålum gi latan dudu ni esta bula bayogun dånkulu. Man manman todu i famagu'on annai ma li'e i pigas humålum ya omlat gi latan dudu gi i entalu' siha i bayogun dångkulu. Pues ha faisen i famagu'on: "Kao bula esta esti latan dudu?" Todudu man oppi "Hunggan Tåta." 

Pues ha chuli' i bihu un kostat påpet ni ha saguan unai ya ha sangåni i famaguon haf parao cho'gui, na parao chuda' i inai hålum gi latan dudu ni esta bula bayogun dånkulu yan pugas. Man duda i famagu'on na omlat siempri i inai. Sigi i bihu ha chaochao i latan dudu ya man manman todu i famagu'on annai ma li'e i inai humålum ya omlat gi latan dudu gi i entalu' siha i bayogun dångkulu yan i pigas. Pues ha faisen i famagu'on: "Kao bula esta esti latan dudu?" Todudu man oppi "Hunggan Tåta."

Pues ha chuli' i bihu un buteyan tuba ya ha chuda' hålum gi latan dudu.

Ilekña i bihu: "Li'e sa' esta ilek-miyu na bula i latan dudu, lao atan ha' sa' omlat ha' ta'lu i tiba ni hu chuda' hålum. Esti i latan dudu, kulan i lina'lå-mu. I bayogu ha reprisenti ayu siha i man gof prisisu gi lina'lå-mu, taiguihi i mañaina-mu, mañe'lu-mu, yan siempri un dia, i famagu'on-mu. I pigas prisisu lokkue, kulan i checho'mu yan i man gachong-mu. I inai kulan ayu siha gi lina'la ni ti man gof prisisu, taguihi tråstes yan salåpe'.

I puntu guini, na kada hu faisen hamyu kao esta bula i latan dudu dinanchi ha' i ineppin-miyu. Achukka' tåya' pugas, bula ha' i latan dudu. Achukka tåya unai bubula ha' latan dudu. Lao pot fabot osgi esti fino'hu na i prisisu na puntu, yan un na' fo'na i pigas yan i inai, ti omlat todudu i bayogu siempri gi latan dudu. Dipotsi na un na' fo'na i bayogu."

Pues unu gi famagu'on ha faisen i bihu: "Tata, pues hafa i tiba?"

Chumålek ya ilekña i bihu: "Magof yu' na un faisen yu hagå-hu, hu fa'nunui hamyu, na achukka sen bula i lina'lå-mu, todu i tiempu guaha kåmpu para i tiba!!!"

Saturday, August 18, 2012

Motsiyas Chamoru

Hu hungok na fine'nina matutuhun i "motsiyas" giya China na lugåt ya humånao guatu Euoropa. Ma chule' todu i se'blan kåtni yan låssas yan i san halum i ga'ga' ni mapuno' ya ma pikan finu pues mana' daña' yan i haga' i ga'ga' ya mafa' chorisos. Gi fino' Englis: "Blood Sausage" ya gi fino' Españot "Morsillas"

Hunggan nai, kumeke ilekña "Morsillas" na palabra "Morsels" gi fino' Englis. Gi fino' Chamoru, ta ågang Motsiyas.

Lao gi fina'tinas Chamoru na Motsiyas, ma chule' i hagåga' i manuk ya ma pikan finu, ma nå'ye meggai gollai, ma saguan gi i lassas i hagåga' månuk, pues ma kådu. Sesso lokkue i Chamoru mana' pikakakaka!!!

Gi annai hu dingu i tano'ta Guåm para Amerika, ti låyiyi siña masodda' todu i tråstes para mama'tinas Motsiyas Chamoru, solu man guåguålu hao yan mamomoksai hao månuk.

Pues hu chule' håfa i guinahåña giya Amerika ya hu fa' "Motsiyas Chamoru giya Amerika"

Estague' siha i tråstes:

Pechu yan petnan månuk
Siboyas Chamoru
Yetbabuena
Hågun Mustard
Abuchuelas
Åhus
Donne' Dinanchi
Lechin Niyuk
"Garlic Salt"
 Na' suha i dos punta gi abuchuelas


 Siña un utot finu i abuchuelas, hågu la'mun kumu
yamu pidasitu pat trosu. Hu na' mimidiu para iyoku.Utot dikiki' i apakan i Siboyas Chamoru, pues na'
la annåko' annai sigi hao hulo' gi hagun.
Mungga mana' ges finu i ahus.Sumai yan tå'pang i hagun mustard para un na'
suha i inai yan i edda'.
I hagun ha' para un na' setbi, pues lakngus i petput
na påtte, titik ha' ni kanai mu.Mungga ma pikan finu i hagun, maolek ha'
yanggin dådångkulu ha' didide'.Fagåsi lokkue i yetbabuena.Na' suha ta'lu i tronku, sa' mampus mahetuk.
Tife' ha' i hagun ni kannai-mu.Pikan finu i yetbabuena sa' para u linakngus maolek
i sabotña, yan para u na' siguru na annai un meskla
todu i tråstes i motsiyas na todudu hinatmi. Lakngus i te'lang gi pechu yan petnan månuk, lao
cha'mu adai yuyute' sa' siña hao mama'kåddo gi la uyu.
Saguan ha' gi hålum "yip-lok" ya un pega gi hålum frisa.Utot-pidåsu i mannuk fine'nina.Pues nai un taktak.

Estague' siha i tråstes, munhåyan ma pripåra, pues
listu ma tutuhun ma meskla.Nå'ye finenina ni Garlic Salt.
Yalaka' ya un meskla.Pues nå'ye i ahus yan i donne' dinanchi.
Meskla esti lokkue.


Nåye' på'gu i lechin niyuk yan i yetbabuena.


Pues mesklan maolek.


Fañule' la dångkulu na tasaon.Na' daña' i manuk yan todu i gellai siha.
Mesklan maolilik!!!Fañule' aluminum foil ya un titik kuådrao.Nå'yi didide' gi talulu' i foil.Dopbla ya un afuyot ni foil.Na'lågu ni "steamer."Na' lokluk kåsi trenta pat kurentai sinku minutus.
Måsa!


Mångge' yan mangenghing sitbesa.

Saturday, February 25, 2012

Asaina Yu'os Tåta

Yu'os Tåta, hu agradesi todudu i gråsia siha ni un nå'i yu' guini gi hilu' tånu', kululo'ña i familiåku yan i man atunggo'-hu siha, yan todudu i un na' chagi yu'; maolek yan båba, magof yan triste, libiånu yan chatsaga. Ti nahung yan ni ngai'an na siña bai hu na' empas. Mampos  meggai isao-hu guini gi lina'lå-hu lao sigi di un alatgåyi yu' bumendisi.

Estague' ta'lu na un adahi yu' gi i mina' kuåtru na hinanao-hu gumera; ya un na' fåttu yu' tåtte såfu gi familiåku. Lao mås prisisu kinu un na' såfu yu', un gef adahi i familiåku ya un sen prutehi siha gi mientras i tinaigue-ku.

Sen annuk na taifinakpu' yan taihinekuk guinaiya-mu para i famagu'on-mu taiguihi giya guåhu yan i familiå-ku! Hu honra hao Asaina Yu'os Tåta na hågu itmås yahululu' yan i Lahi-mu as Jesukristu yan i Espritu-mu, i Espiritu Såntu. Tres ni dumadaña' kumu unu!

Wednesday, January 18, 2012

Chinatpagu'

Meggai siha gachong-måmi yan i asaguåhu As Sharlene ni todu klåsin råsa. Maseha åpaka', attilung, Tagålu, Chapanis, Meksikånu, Chinu, Gi Thailand, Vietnamese, yan puma'lu siha na taotaogue. Tåya na in fa'sahnge taotao sa' pot i kulot i låsas-niha.

Hekkua' håfa na måttu esti gi hinassoku på'gu na puengi sa' disdiki en sisedi ti hu hassuyi. Lao maila ya bai tuge' guini. Ti gef åpmam tåtte na tiempu era såkkan 2009, hu konne' i asagåhu ya man hånao ham man egga' iman dådåndan gi sagan mangimen giya Kirkland, Washington sa' enao guatu na guaha man sen maolek siha na danderus. Sagan man riku esti na lugåt lokkue. Hami ha' fina'an i timan åpaka' guihi na puengi. Motmun taotao estaba esta annai man hålum ham. Meggai siha manman nanangga gi san hiyung. I puma'lu siha na taotao, man binatkåkåda ya man meggai siha gi kada grupu. Ha repara i palao'an ni umatetendi i pe'ttan san me'na na guåhu ha' yan i asaguåhu. Ha faisen ham kao hami ha' na dos pat man hahami yan otru siha na batkåda. In sangåni na hami ha' na dos.

Pues ha konne' ham hålum ya ha esgaihun ham gi ta'lulu' gi lugåt gi annai guaha dos umasagua man matåtåchung gi un lamasa. Man gai idåt esta i dos taotao, leku na siña i dos cha'idåt nanåhu. Dångkulu ha' i lamasa ya eståba dos na siya ni tåya' fuma'tachuchungi. I palao'an ni kumonne' ham hålum ha faisen i dos taotao kao tåya' guaha yanggin hana fatåchung ham lokkue gi lamasan-niha. Gotpi lalålu' i lahi ya ilekña na mungga gue'. Annok hana' senmamalao i palao'an ni kumonne' ham hålum sa' buenti ti ha po'lu i kilisyånu na parao ma niega ham yan parao nina'bubu lokkue i taotao ni ginagaoña.

Pues i asaguan i lahi lokkue buenti nina' mamåhlao ya ha atalaki i asaguåña ya ha bira gue' ya tågu' ham para bai infanmatåchung, pues man gågao dispensasion put i asaguåña. Sigi i lahi mu ngogngof pues tumohgi hulo' ya ha essalaogui i asaguåña parao fan hanao. Ha bira gue' i palao'an ya man gågao ta'lu dispensasion ya ilekña gosa i pupuengi ya mungga man hassu pot i chinatpagu' ni ha fa'nui ham i asaguåña, ya ha bira gue ya måpus ha dalak i asagåña.

Sunday, January 8, 2012

Håfa Adai 2012

Gaige yu' tåtte guini giya Afghanistan. Humånao yu' limibitå giya Fort Hood, Texas yan i familiåku. Sen magåhit na lumibitå yu' sa' tåya hu cho'gui ni hagas hu planea para bai hu cho'gui gi duråntin iyoku "R&R Leave." Man mañåga ha' ham giya Fort Hood ya tåya lokkue checho' guma' hu cho'gui. Manegga' ham T.V. yan Movies, in bisita i familia gi uriya siha na suidå. Man måttu lokkue familia ginen chågu' siha na banda. Man libita ginen eskuelan-niha lokkue i famagu'on.

Fine'nina na hu chagi kumetu yan dumiskånsa taiguini. Hagas ha' ha sangåni yu' i asaguå-hu as Sharlene na mampos yu' tumåtåne' gi an weekend yan bakasion. Ti siña hun in aprubecha i tiempun-måmi, tiempun familia, sa' todu i tiempu tinatane' yu' ni todus klåsin bida yan hinanao.

Ha na' fan hassu yu' lokkue esti halacha na susedimentu. Sen dinanchi fino'ña i asagå-hu. Maolekña bai hu dispåsiuyi gi lina'lå-hu ya bai aprubecha i tiempoku yan i familiåku guini gi hilu' tånu' sa' yanggin måttu i oråta para tafan huyung guini gi esti na lina'la' sen måkpu'.

Tuesday, December 20, 2011

Håfa Na....?

Håyi kumonne' Si Mr. Quinene'?

Håyi gumuåduk Si Mrs. Maguåduk?

Håyi muna' fan såpit i Familian Mansapit?
Kao Si Mr. Naputi?

Håyi na Taotao sumåsåga gi gima' Guma'taotao?

Håfa na dångkulu tanu'niha i Familian Taitano?

Håfa na megaggai Familian Hocog?

Håfa na sigi ha' man isao i Familian Måsga?

Håfa na mesngun si Mr. Gofigan yan sen impirao Si Mr. Mesngun?

Håfa na sen åttilung Si Mr. Mafnas?

Håfa na machochochu' Si Mr. Taitingfong gi Banku?

Håfa na ti le'an Si Mr. Måta?

Håfa na ti fafatkilu Si Mr. Taimanglo?

Håfa na sen kåtma Si Mr. Lujan?

Håfa na gos maå'ñao Si Mr. Taimaañao as Mr. Maåñao?

Håfa na gefsaga Si Mr. Na'mase'?

Håfa na gof saki Si Mr. Na'mauleg?

Håfa na meggai gachongña Si Mr. Taitague?

Håfa na dimålas Si Mr. Gogue?

Monday, November 21, 2011

Hånao Mågi

Meggai hu hunguk kumånta esti na kånta i "Hånao Mågi." Finenina' nai hu hunguk, låhi kumånta lao guaha lokkue' hu hunguk palao'an kumånta. Sen gåtbu esti na kånta, lao estague' itmås maolek yan sen gåtbu para guåhu gi upiñon-hu na ma kånta. Lao håftaimanu sa' sen hobin esti na kantara? Na' mañenti i bosña lao ti chumilung yan i idåtña sa' fina'an tresse åños ha! Ti siña ha kumprendi i sustånsian i palåbra siha ni humuhuyung ginen i pachotña gi enao na idåt. Lao buenti sa' put i ges guinaiyaña kumånta muna' na' mañenti i bosña.

Si Fantaysha Rioja, taotao Santa Rita, Guam.

Hånao Mågi
Yanggin un sodda' yu' na tritristi
Ya hågu ha' gaige, hånao mågi
Toktuk i senturå-hu

Pues yan un li'e nai na tutuhu'
Påpa' i lago'hu, hånao mågi
Saosao nu i pañu-mu

Yanggin hu nisisita hao
Hånao mågi, nå'i yu' neni
Nu i i guinaiyamu
Yanggin hu nisisita hao
Hånao mågi na' konfotmi neni
Esti i kurason-hu, hågu ha' solu

Un sodda' yu' na mumamaisa
Guini gi hilu gåtbu
Hånao mågi
Fatåchung fan gi fion-hu

 Pues yan un siesienti na puputi
Esti i kurason-hu
Hånao mågi
Na' setbi i guinaiya-ku

Yanggin hu nisisita hao
Hånao mågi, nå'i yu' neni
Nu i i guinaiyamu
Yanggin hu nisisita hao
Hånao mågi na' konfotmi neni
Esti i kurason-hu, hågu ha' solu

Saturday, November 19, 2011

Bunita yan Mames na Kantåra

Estague' un hobinsita na kantåra ginen Santa Rita, Guam
Fantaysha Rioja
Gof bunita yan mames i bos-ña, piot sa' kumåkånta put Si Sånta Maria.Hågu Mames Na Nåna

Hågu mames na Nåna, hågu mås bonita
Hu guaiya hao Nåna, Nånan i Sainata
Hågu mames na Nåna, gaige hao gi kurason-hu
Bendisi ham todu ni famagu'on-mu

In gagagao hao Nåna paraon dispensa bidan-måmi
Sa' in nina' piniti hao, pues dispensa isao-måmi
In gagagao hao Nåna paraon dispensa bidan-måmi
Sa' in nina' piniti hao, pues dispensa isao-måmi

Hågu ma'lak na kåndit, ina ham i familia
Hågu bonitan Nåna, hågu mås in adora
Hågu mames na Nåna, gaige hao gi kurason-hu
Bendisi ham todu ni famagu'on-mu

In gagagao hao Nåna paraon dispensa bidan-måmi
Sa' in nina' piniti hao, pues dispensa isao-måmi
In gagagao hao Nåna paraon dispensa bidan-måmi
Sa' in nina' piniti hao, pues dispensa isao-måmi
Sa' in nina' piniti hao, pues dispensa isao-måmi

Thursday, November 17, 2011

Asuntun Istao Pulitika

Guini gi halacha duru sumaonao yu' gi "online forum" siha giya GuamPDN.com, FaceBook, yan mvguam.com (Marianas Variety Guam) put asuntun i istao pulitika giya Guåhån yan direchun i Chamoru na taotaogue. Mångge' yu kå'tta siha hålum gi i båndan "Letter to the Editor" ya sigi hu sångan put historian Guåhån yan historian Amerika. Meggai ti man kunfotmi na para i Man Chamoru ha' parao fambota put dititminan estao pulitika.

Ilekniniha siha na ti båli yanggin ti man saonao todudu i suidadånun Amerika siha niman mañåsåga giya Guåhån. Lao yanggin ta hassu enao, kalan dångkuloña na lachi siempri yanggin mana'fanhålum taotao san hiyung ya mana'saonao siha mambota.

Hunggan, segun i lai Amerika yan prinsipåtmenti na diebi di ufan man achaigua direchun todudu i suidadånun Amerika maseha håfa na kulot i lassåsña, håfa i råsåña, pat håfa i hinenggeña na rilihion. Lao ti enao ha' chiña nisisita ta guåduk yan ta hassu. Ti parehu i Islan Guåhån yan i Man Chamoru historiåta yan i puma'lu siha na tånu' yan taotaogue.

Gi fine'nina, sahgne' i istao-ta pulitikåt. Gi fino' Englis, "unincorporated territory" i Islan Guåhån pues ti applikao todudu i fuetsan i U.S. Constitution. Pues ta'lu ma establisi segun i "Treaty of Paris" na parao ma dititmina gi mamaila' na tiempu i istao pulitikan i Islan Guahån yan i Man Chamoru na taotaogue.

Yanggin hu hassu esti, maolekña yanggin man mandaña hit tåtte todudu siha Islas Mariånas ya hita' todus tafan dititminan maisa hit!

Monday, October 24, 2011

Tinane'-hu

Disdiki katotsi åños yu' na idåt na umeyak yu' mama'tinas tråstes håyu. Estague' dididi' ha' ihemplun fina'tinånås-hu siha. Hu na' dadanña' i guinaiyaku nu i Kutturan Chamoru yan fina'tinånås-hu.