Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Saturday, October 13, 2012

i latan dudu

Un puengin Såbalu gi annai mandadaña' i familia gi gima, i tatan-bihu ha ågang todu i famagu'on sa parao estoriåyi siha, taiguihi hagas ha chocho'gui gi kada puengin Såbalu tenga an mandaña' i familia.

Ilekña i bihu: "Famagu'on, atituyi yu' yan gef ekhunguk esti na estoria ni para bai sangåni hamyu. Sa' pot i mampos i guinaiyaku nu hamyu na bai impåtte giya hamyu esti na påsu."

Pues ha chuli' i bihu un låtan dudu ya ha pega gi hilu' lamasa. Ha håtsa hulo' i latan dudu ya ha ungak guatu gi famagu'on ya ha fa'nui siha na tåya' gi san halomña i latan dudu. Mañuli' i bihu meggai na bayogun dångkulu ya sigi ha nå'yi hålom gi latan dudu estaki bulala hulo', pues ha faisen i famagu'on: "Kao bula esta esti latan dudu?" Todudu man oppi "Hunggan Tåta."  Man man magof i famagu'on sa' ma polu gi hinassun-niha na parao ma påtte siempri ni bayogu siha, yan gof yan-niha man hugåndu ni bayogu.

Pues ha chuli' i bihu un kostat påpet ni ha saguan pugas ya ha chuda' i pigas hålum gi latan dudu ni esta bula bayogun dånkulu. Man manman todu i famagu'on annai ma li'e i pigas humålum ya omlat gi latan dudu gi i entalu' siha i bayogun dångkulu. Pues ha faisen i famagu'on: "Kao bula esta esti latan dudu?" Todudu man oppi "Hunggan Tåta." 

Pues ha chuli' i bihu un kostat påpet ni ha saguan unai ya ha sangåni i famaguon haf parao cho'gui, na parao chuda' i inai hålum gi latan dudu ni esta bula bayogun dånkulu yan pugas. Man duda i famagu'on na omlat siempri i inai. Sigi i bihu ha chaochao i latan dudu ya man manman todu i famagu'on annai ma li'e i inai humålum ya omlat gi latan dudu gi i entalu' siha i bayogun dångkulu yan i pigas. Pues ha faisen i famagu'on: "Kao bula esta esti latan dudu?" Todudu man oppi "Hunggan Tåta."

Pues ha chuli' i bihu un buteyan tuba ya ha chuda' hålum gi latan dudu.

Ilekña i bihu: "Li'e sa' esta ilek-miyu na bula i latan dudu, lao atan ha' sa' omlat ha' ta'lu i tiba ni hu chuda' hålum. Esti i latan dudu, kulan i lina'lå-mu. I bayogu ha reprisenti ayu siha i man gof prisisu gi lina'lå-mu, taiguihi i mañaina-mu, mañe'lu-mu, yan siempri un dia, i famagu'on-mu. I pigas prisisu lokkue, kulan i checho'mu yan i man gachong-mu. I inai kulan ayu siha gi lina'la ni ti man gof prisisu, taguihi tråstes yan salåpe'.

I puntu guini, na kada hu faisen hamyu kao esta bula i latan dudu dinanchi ha' i ineppin-miyu. Achukka' tåya' pugas, bula ha' i latan dudu. Achukka tåya unai bubula ha' latan dudu. Lao pot fabot osgi esti fino'hu na i prisisu na puntu, yan un na' fo'na i pigas yan i inai, ti omlat todudu i bayogu siempri gi latan dudu. Dipotsi na un na' fo'na i bayogu."

Pues unu gi famagu'on ha faisen i bihu: "Tata, pues hafa i tiba?"

Chumålek ya ilekña i bihu: "Magof yu' na un faisen yu hagå-hu, hu fa'nunui hamyu, na achukka sen bula i lina'lå-mu, todu i tiempu guaha kåmpu para i tiba!!!"