Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Friday, September 30, 2011

Gi Annai Dumådångkulu Yu'

Meggai siha na mångge frutas gi tano'ta. Estague' siha litråtu ni i frutas siha hagas hu kåkånu' gi annai dumådångkulu yu' hulo'. Ti todudu esti siha lao estague' litråtun frutas Guam ni hu hulat sumodda' gi annai hu i'ilao gi internet....
Chotda/Aga' (dispues)


åtis


åtis

Asian Cherry

Asian Cherry

Iba'


Iba'


Kalamindo'

Kalamindo'

Kamachili

Kamachili

Kamachili
Lalanghita


Lemmai

Lemmai

Många


Mansanita

Mansanita
Mansanita
Mansanita


Månsånan Sabåna

Påhung/Kafo'

Påhung/Kafo'


Påhung/Kafo'

Påhung/Kafo'

Papaya


Pickles Chamoru

Pickles Chamoru

Siniguelas

Siniguelas

Siniguelas

Siniguelas

Siniguelas

Bilembines

Talisay

Talisay

Tronkun Talisay

Wednesday, September 28, 2011

Hinallum Gi Fino' Chamoru.

Annai på'gu humuyung i internet gi noskuåntos na såkkan tåtte na tiempu, humallum yu na siña ta na'setbi para ta aligao yan ta na' huyong infutmasion yan matiriåt Chamoru siha. Lao gi tituhun ha hålang yu' sa' mañodda' yu meggai pot Guam, Islas Mariånas, yan kutturan Chamoru, lao kana' tåya gai sustånsia. Meggaiña ayu i ma e'eppuk siha i tourist na taotao. Pues hu tutuhun lumi'e' taiguihi memorias ni esta måmåfnas pot i hagas kustumbrin Chamoru. Unu gi mås na'hålang para guåhu ni ma poksai gi finu' Chamoru, kana' ha' tåya ma tuge' gi finu' Chamoru, kulolo'ña sa' sen tåya inadingan gi Fino' Chamoru.

Guaha annok noskuåntos na sagan diskutasion gi internet (online forum), lao mamifino' Englis ya meggaiña achåki put taotao ya tåya' puntoña pot Kutturan Chamoru yan Fino' Chamoru. Bai hu atmiti na isao yu' sumaonao guihi gi ayu siha na diskutasion. Ma chagi lokkue' "Chamoru Chat Rooms" lao matto chiña ti ma danchi.

Hu disidi na bai hu chagi fuma'tinas un website ni meggai na'intirisao na matriåt Chamoru. Hu fatinas http://www.chamoruboy.com/ ni gai iyu un bånda ma ågang "Ginen Manu" yan otru na bånda ma ågang "Hinassun Chamoruboy." I "Ginen Manu" na bånda nai hu tuge' Tiningu' Chamoru ni ginen i man åmku' na Chamoru ma såsångan. Ti ayu i masosodda' ginen lepblu. I "Hinassun Chamoruboy" na bånda nai hu "blog" åntes di guaha "blog" gi internet. Ayu na bånda hu tuge' intiramenti gi Fino' Chamoru. Guaha lokkue' båndan "Kåntan  Chamoru" lao meggai siha ni mangångånta, ma kattåyi yu' ya ma gågao yu' para na' suha i båndan Kåntan Chamoru sa' inifefekta siha gi bentasion iyon-niha Chamoru CDs. Put rispeta yan put mungga na bai ma fa' kaosa kontra guåhu, guse' hu komplåsi. Despues noskuåntos såkkan disdiki hu tutuhun i website, sumen dångkulu yan tai arekla. Hu na' suha todudu ginen i internet sa' put bai hu sen arekla di neubu. Esta maloffan såkkan pot såkkan ya trabiha ti hu chocho'gue. Lao naya di hu cho'gue hu tuka mu siriosu ni tina'ne'-hu mama'tinas tråstes håyu pues hu baba un kompanian Fina'håyun Chamoru ni hu ågang "SPJ Crafts and Engraving." http://www.spjcrafts.com/

Suetti na sigi gue' i internet ma tulaika mientras tataigue chamoruboy.com, sigi ma tulaikan maolek i Google yan FaceBook. Mås fåmta i blogging yan lameggai na Blog Chamoru siha man annok. Dos na blog ni sumen paire para guahu iyun Aaron Matanane http://finochamoru.blogspot.com/ yan iyun Påle' Eric Forbes http://paleric.blogspot.com/. Pues hu tutuhun esti na blog ni puru ha' gi Fino' Chamoru. Hokkuk ha' tiningo'hu na tåya' fuera di esti iyoku Chamoruboy na blog ma tutuge' intiramenti gi Fino' Chamoru. Puedi ha guaha otru gi mamaila' na tiempo.

Giya FaceBook sen yahu pahinan Hurao Academy: Chagi Chamoru
Hu fa'tinas un FaceBook Page lokkue Adventures in Chamoru para u ma ketunggo' i Fino' Chamoru.

Gof bråbu yu giya FaceBook gi i Grupun Chamoru siha na pahina, ya sumen magof yu' un dia annai mana' saonao yu gi i Grupu giya FaceBook:  Ta Fanguentos Fino' Chamorro. Gi esti na batkåda giya FaceBook, todudu i man saosaonao man man a'påtte leksion, hinassu, fina'chålik, yan mås ta'lu, ya todudu gi Fino' Chamoru!!!

BIBA CHAMORU!!!

Monday, September 26, 2011

Meggai Siha Na Ånghit Sumågue' Yu'

 
Hu hassu na disdiki sen dikiki yu' mañenti yu' na såhnge' yu’. Gof popbli ham na familia yan gof chatsaga ham gi tiempu. Ti bai hu puni na meggai memoriås-hu ginen ayu na tiempu na mumanman yu' yan atdit måmalaohu put i chinatsagan-måmi gi hilu' tånu'. Ti hu hassu Si Tatå-hu sa' dinilalak as Tatå-hu Bihu Si Los Difuntu Pedro Sablån Såntos (Si Pop). Sen hobin Si Nanåhu Lourdes Santos annai mumapotgi’ ya ha fañågu yu'. Ha konne' yu' Si La Dafunta Nanåhu Biha (Si Mom Rena) ya guiya pumoksai yu'. Ti kabålis ham na familia ya mañenti yu' nu ini, lao meggai lokkue' na taotao fuma'nui yu' inagofli'e yan kuntodu lokkue' minaå'se. Meggai Siha Na Ånghit Sumågue' Yu'.

Kiridu yu' gi as Mom yan lokkue' i tiå-hu, Si La Dafunta Aunty Lydia Såntos (Che’lun Nanåhu Lourdes). Tai patgun Si Aunty Lydia ya ayu buenti na ha fa' kiridu yu’. Otru na tiå-hu Si Geraldine umatendi yu’ lokkue. Sottera gue' Si Aunty Geri gi annai ma fañågu yu' pues poddung giya guiya parao adahi yu'. Kana ha' todu i nisisdåt hu gi annai pågu ma fañågu yu’, ma nå'i yu' ginen i Patlinu-hu yan Matlinå-hu ginen Bautismu, Si Johnny and Si Chilang Cruz (Nino Johnny yan Nina Chilang). Man primet grådu na prima siha Si Nanåhu Lourdes yan Si Nina Chilang. Chume'lu i dos nanan-niha (Si Mom Rena yan Si Aunty Tomasa "Bacha" Espinosa Grecia). Humanao Si Nanå-hu Lourdes sumåga gi as i nobiåña Si Joyce Reyes taotao Hågat.

Gi kada finakpo’ simåna yan gi tiempun bakasion eskuela, sumåga yu’ gi as Nina Chilang yan Nino Johnny gi gima-niha guatu gi R.R. Cruz Sub-Division. Ma polu’ yu’ kulan påtgun-niha yan i fama’guon-niha ma aksepta yu’ lokkue. Si Cindy, Si John-John, Si Justin, yan Si Joe, tåtnai ma fa’ sahgne’ yu’ yan todu i tiempu ma po’lu esta na para bai fañaonao yan siha. Si Nina Chilang ha sen sangåni siha na che’lun-niha yu’. Kada parao fan hånao i familia, diebi di bai hu ma konne’. Kada man hånao tenga taiguihi man ega’ bola, gupot familia, flea market, kåntun tåsi, yan maseha håfa, tiot-tiempu ma konne’ yu’. Kada Krismas ayu ha’ paketi-hu siha, i ayu siha ginen Nina Chilang yan Nino Johnny. Hu po’po’lu siha kumu Si Nanåhu yan Si Tatåhu para ayu na tiempu, lao mås meggai siha na sainå giya guåhu guini gi hilu’ tånu’.

Gi annai esta hu tutuhun umeskuela, i tiu-hu Si Los Difuntu Uncle David Alan Santos (Uncle David) mama' sainåhu kumu tatå-hu. Sen malåte' yan tomtum na taotao Si Uncle David ya guiya i kilisyånu tumuka' fuma'någui yu' pot Tiningu' Chamoru, Kustumbrin Chamoru, yan Kutturan Chamoru. Ha konne' yu’ ya ha fa'någui yu' pumeska. Man hånao ham man mamfe' pi'ao para fina'tinas pisao. Ha fa'någui yu’ taimanu mama'tinas okkudun pånglao yan uhang. Ha fa'någui yu’ mama' tåhu para ayuyu. Ha fa'nui yu’ ngai'an na maolek i pilan para ta fan epånglao. Guåguålu' lokkue Si Uncle David ya gos maolek i kanaiña manånum. Todus klåsin gollai siha yan fruitas tinanomña. Mai'es, chandia, chotda, aga', laguånå, åtes, biringenas, donne', abuchuelas, mangu', kadigan, patola, kundot, kalamasa, tumåtis, sigidiyas, suni, mindioka, dågu, yan ta'lu mås siha na gollai yan frutas. Ha fa'någui yu' mama' tuba lokkue'. Ha fa'någui yu' mamoksai babui yan månuk. Guiya lokkue Si Uncle David fuma'någui yu' muna'lagun hineksa. Ha fa'nui yu’ taimanu bai go'tte i se'si' an hu pipika i siboyas ya mungga hu chåchak i kalulot-hu. Ha fa'nui yu’ gumisa i siboyas, pues na un dåggao hålum i kåtne, pues disde eyu na tinituhun, siña un cho'gui estufao pat mama' kå'du osino lechin niyuk. Ha fa'nå'gue yu’ taimanu man yabao, man bo'uk, man håle', man ngayu, mangåcha' niyuk, mangåmyu niyuk, yan otru siha na cho'chu' lånchu. Ha fa'nui yu' para bai pilåpat i håyun matutong para bai totni i guafi.

Gof yaña Si Uncle David umega' Si Jacques Custeau gi T.V. annai lumiliuf Si Jacques Custeau. Todus klåsin show pot "science" yan "history" gof yaña. Ha sangåni yu' tenga na diebi di hu atendi i man maestru yan man maestra gi eskuela kosaki siña mumalåte' yu'. Guiya muna' intirisao yu’ put asuntun "science" yan "history."

Hu hasso klåru si Uncle David, na guiya sumangåni yu’ put i estorian Nanåhu Lourdes yan håfa ma susedi gi annai mumapotge' gue'. Ha sangåni yu' na tåya' isao hu ya ti diebi na bai hu mamåhlao put esti. Ha sangåni yu’ pot si Tatå-hu, håyi gue’, håfna klåsin taotao gue’. Ilekña na maolek taotao Si Tatå-hu lao ti guinaiya as Pop. Gi magåhit, chinatli’e’ as Pop mampus.
Mañåga ham hulo' giya Hyundai Santa Rita dispues i pakyun Pamela gi såkkan 1976 sa' sen yinamak i gima' måmi sin guatu gi Round Table giya Hågat. In atkila guma' gi ge'hålum na renkon giya Hyundai. I bisinun måmi i dueñun i gima, Si Mr. and Mrs. Knapp. Chapanis Si Mrs. Knapp ya Amerikånu Si Mr. Knapp. Hu hassu na meggai tinanomña todus klåsin frutas si Mrs. Knapp ya sessu ha nå'i ham yanggin esta man såkkan. Hu hassu lokkue na sessu ha konne' yu’ gi halum gumå'ña ya hana' chochu yu' "ice cream" ya ha nå'i yu' na'hu kandi. Yanggin parao falak i tenda, ha konne' yu' tenga ya ha tågu' yu' para bai fan ayek håfa na kandi pat fina'mamis malago'hu.

Annai para bai hu tutuhun Kindergarten giya J.P. Torres Elementary School hu hassu na Si Nina Chilang fumahåni yu' magaguhu para eskuela ya i tiå-hu i che'lun Mom Rena, Si Aunty Bea (Florpies Espinosa Babauta, Familian "Jeras") fumahåni yu’ iyoku lunch pail. Todu esti ma cho'gue sa' tåya' salåpin måmi guihi na tiempo. Gi annai para måkpo' i skuela ya para bai infan ma gradua ham gi Kindergarten, ma sangåni ham na ma disidi na para umana'fan mamuda parehu todu i estudiånti katsunis åpaka' yan chita na franelan asut. Si Aunty Bea fumåhån i matiriåt yan i otro na tiå-hu Si Aunty "Båcha' " (Tomasa Espinosa Grecia) lumåksiyi yu’ ni iyoku uniform. Guihi na tiempu ti humallum yu' ni todu esti na gråsia lao atan sa' chechettun ha' asta på'gu esti siha gi hålum hinassoku.

Annai man hånao ham mañåga giya California, dispues nai måtai Si Aunty Lydia, mappot para guåhu. Nuebu yu' gi lugåt, estrangheru yu' guihi na tånu'. Ha hålang yu’ mampos. Eståba yu' gi sinku grådu ya umeskuela yu' gi William McKinley Elementary School giya North Long Beach, California. Si Mrs. Graham maestråku ya måttu chiña gi malamåña yan taklilu' yan impitosa na biha. Ha sodda' na meggai ti mafa'någui yu' trabiha ni dipotsi para u ma tunggo gi sinku grådu. Lalålu' nu guåhu, ha lalåtdi yu’ gi me'nan i klas ya ha chatfinu'i yu', ya ha faisen yu’ kao madoru yu'. Annai hu tutuhun tumånges lalålu' mås ya ha ågang yu' "crybaby sally" ya ha essalaogui yu’ para bai hanao falak i ufisinan i prinsipåt. Segenti dia ma transfera yu' guatu gi i klas Mr. Thomas Malkus.

Nuebu yan hobin guihi na tiempu Si Mr. Malkus yan na'magof na taotao. Bonitu na taotao gue'. Todu i tiempo bråbu yan maggodai parao fa'någui ham i man estudiånte. Tenga ha fa' huegu siha i ha fa'nånågui ham. Tåya na lalålu' Si Mr. Malkus, tåya na malingu i pasensiåña. Yanggin guaha prubleman måmi, maseha håyi giya hami i man estudiånte, ha ayuda ham para bai in aligao håftaimanu para ta kurihi. Ha sen pacha i kurason-hu sa' mampos maolek bidåña para u na' siguru na hu eyak todu i dipotsi para bai tunggu' gi sinku grådu. Ha sangåni yu' na ti madoru yu' lao hokkuk ha' hu nisisita i para bai ma fa'nui i dinanchi håftaimanu para bai cho'gui i checho'-hu. Gi finakpu' eskuela guihi na såkkan hu hulat ha' fuma'tinas "Straight A's." Ha ågang yu' Si Mrs. Graham para bai in ali'e' na dos åntes di hu dingu i skuela gi i uttimu na haånin eskuela. Ha sangåni yu' na lachi gue' ni i bidåña nu guåhu ya ha gågao yu’ para bai dispensa gue' sa' ha ripåra sen lachi gue'. Pues ha toktuk yu' ya ha sangåni yu' na magof gue' nu guåhu pot i hu fa'tinas "Straight A's." Fina'kilu'an yu' ya tåya' ileku, lao hu hassu na gi annai ha toktuk yu' chettun i mikos-hu gi i guaguan chininåña. Ti hu håsngun lao en fin, binechu!

Gi sigenti såkkan måtai Si Uncle David. Pinino' ni Man Meksikånu. Ha disidi si Mom na para u bira gue' tåtte para Guam sa' ti yaña California. Esta guihi na tiempu tres ham na mane'lu. Guåhu i mås åmku' i che'lu-hu Si Teddy Ray gi talu' yan i che'lun-måmi Si Lydrena Marie i mås påtgun. Hu faisen Si Mom para u konne' yu’ lao ha disidi na esta måtto i tiempu para Si Nanåhu Lourdes parao konne i tres famaguon-ña ya para guiya u poksai ham. Sumen båba i linala' måmi. Kinene' Si Nanåhu Lourdes ni "gå'ga' " (crack cocaine) ya ti ha atendi ham. Ha bendi todu i tråstes hålum guma'. Ma puno' i kåndit yan ma huchom i hanum. Ha chule' lokkue' i alåhås oru ni mana'i-hu as Nina Chilang åntes di in dingu Guam. Man gof na'ma'se' ham.

Gi tåttin iyunmåmi Apartment, guaha tendan Chinu: "Sunshine Market." Hu faisen siha kao siña man kredit yu’ un galun lechi. Dos åños ha' i idåtña Si Lydrena guihi na tiempu ya mumamadodot ha'. Pues ma ufresi yu’ na yanggin malago' yu', siña yu' mama' salåpe kumu hu bålle yan lampåsu i satgin i hålum tenda ya dispues hu sa'ang siha i låtarias. Ma apåsi yu’ un pesu gi kada ora. Hu chule' i salåpe' ya mamåhån yu’ lechi yan cereal. Guaha na biåhi na mamåhån yu' lokkue' inaflitun hineksa' ginen i bisinun i tenda, Thai Restaraunt. Tiempun summer esti pues kada dia lokkue hu konne i dos che'lu-hu para i Ramona Park sa' ma papa'tte "free lunch" para i famagu'on sa' meggai na mamopbli guihi na lugåt ya ma tunggo na yanggin ti man eskuekuela i famagu'on, buenti ti mañoñochun taloåni. Tenga hamburger pat hot dog pat burritos i na' måmi gi park.

Hu hassu esti malamåña na bisinun måmi ni gai-lahi ni dispåsiu i titanosña (Si Phillip na'ånaña i patgun). Ha chatli'e ham mampus enao na taotao. Butlacheru lokkue' na taotao. Yanggin nahung esta ginimenña sigi ha' i pachotña. Siga ha sångan pot i timan åpaka'. Ilekña na todus ham man båba, man madoru ham, man aplacha' ham, man sakin taotao ham. Tenga man gågao dispensasion i asagåña Si Gayle pot guiya sa' ti ha tunggo' hun håfa ilelekña i asaguåña anggin esta bulåchu gue'. Siha ha' na familian åpaka' gi hålum iyun måmi apartment complex. Un dia manunu hamburger yan hot dog siha. Hu hungok na sigi umåtgamentu yan i asaguåña Si Gayle. Humålum gi gimå'-niha ya annai ha huchom i petta hana' sen pångpang. Ti åpman matto Si Gayle ya ha nå'i ham na' måmi hamburger yan hot dog. Ha li’e ha’ i palao’an håfa pinadesisin-måmi, guåhu yan i dos che’lu-hu.

Un dia man hugågåndu ham kick-ball gi tåttin apartment. Tåya na sumaonao Si Phillip manhugåndu yan håmi. Hekkua' kao pot i yomalaoña i patgun pat tinagu' gue' as tatåña para mungga u gåndu yan hami. Lao sessu ha egga' ham manhugåndu. Pues i Che'lu Si Teddy Ray sumohyu Si Phillip parao saonao humugåndu kick-ball. In pasiensiåyi boi sa' in tinggu' na dispåsiu didide' i titanosña i proihimu. Sumen magof Si Phillip na in na' saonao gue'. Ti in repåra lao eståba i tata gi hålum iyoña apartment na ume’e'nglu' huyong ya ha li'e todu håfa guaha. Måttu huyong ya ha nå'i ham kada unu un låtan Pepsi Cola ni esta gos manghenhing. Otru biåhi nai tumunu hot dog yan hamburger, ha nå'i ham na'måmi lokkue.

Kada lokkue man ñålang ham ni fama’gu’on, man hånao ham tenga para i gima' i man gachong gi bisinu siha ya in fa' ikskusa na man malago ham man hugåndu puedi ma ufresi ham gimen pat nengkanno'. Ti påyun Si Nanåhu Amerika pues humånao lokkue man gågao ayudu ginen i bisinu, maseha ti in tinggu' siha. Gof ti parehu yan Guam.

Ti ha apåsi Si Nanåhu i atkilon i apartment pues man ma påtik ham huyong gi chalan. Sumåga ham yan Si Nanåhu dos puengi hi hålum homeless shelter lao mampus piligru na lugåt. Mampus sen applacha' lokkue. Maño'dda Si Nanåhu gachongña ni hinassoña Si Nanåhu na siña ha angokku na maolek gue' na taotao. Gai iyo agaga' na station wagon i taotao ya mañåga ham un simåna gi hålum ayu na station wagon. Ti hu hasso i naåña ayu na taotao lao hu hasso na paoguan mampos. Ha sangåni Si Nanåhu na man guaiya gue' esta gi as Nanå-hu. Insigidas man huyong ham ginen iyoña station wagon ya duru i taotao tumånges. Esta på'gu na dia, ti hu hulat kumunprendi enao.

I tiå-hu Si Aunty Nancy Santos Quintero sumågue ham. Ha konne' ham i tres famagu'on para i gimå'ña giya Corona, California ya hana' fañagan-naihun ham. Ha baba i korasonña yan i gimå'ña ya ha na’liheng ham. Hekkua' malak månu gue' Si Nanåhu lao sumen malingu. Ti ha estotba yu’ na måpus ya hu diseha na ti u bira gue’ tåtte. Annai esta parao tutuhun ta'lu i eskuela ha sangåni yu' Si Aunty Nancy na parao fåtto Si Nanåhu parao konne' ham. Kulan ma bo'uk i kurason-hu huyong ginen i pecho'ku. Gi ayu na tiempu, sen mahålang yu’ as Mom Rena, ya hu chatli'e mampus Si Nanåhu Lourdes put i håfa in susedi guihi na summer. Hu planea na bai hu falågu. Anna måttu Si Nanåhu, malågu yu'. Ha konne' i dos che'lu-hu ya må'pus. Hu ågang Si Nina Chilang giya Guam ya umitdi hu sen gågao parao fahåni yu’ tiket-hu para Guam. Ha fahåni yu tiket-hu lao in lugåt di ha konne yu' Si Aunty Nancy para i plåsan båtkun aire, ha na'nalu yu’ tåtte gi as Nanåhu. Ha sangåni yu’ na hu nisisita bai adahi i dos che'lu-hu. Ti malagu' ha li'e i dos na parao man kineni' ni Child Protective Services.

Maolek bidåña Si Aunty Nancy sa' otru na sen dångkulun Gråsian Yu'us mattu giya hami. Man hånao ham hulo' para Washington in dalak Si Aunty June Topåsña Baleto Bird. Man gof ga'chung Si Mom yan Si Pop yan i mañainan Si Aunty June (Si Difuntu Uncle Ben Baleto yan Si Difunta Aunty Rita Baleto). Man prima Si Mom yan Si Aunty Rita. Gi ma'udain måmi hulo' Washington, man hami lokkue yan i Che'lun Aunty Rita, Si Aunty Annie Topåsña Cruz, Familian "Pulan" iya Santa Rita.

Eståba na esta guaha meggai taotao mañåsaga gi gima’niha Si Aunt June yan Si Uncle Tom Bird (Uncle T-Bird). Lao ma babayi ha’ i gima’niha para hami. Måttu gi sen yahu iya Washington. Sen gåtbu i lugåt. Chomchuchum i hålum tånu’. Lao ayu mås muna’ yahu i lugåt, sa’ man agofli’e’ i taotao, i Man Chamoru yan i ti Man Chamoru lokkue’. Man gof maolek i Man Chamoru giya Washington. Ti man atguyosu yan man gof banidosu na Man Chamoru siha. Ti man mama’ i otru råsa. Ma tunggo’ ha’ na tåya salåpe’ måmi ya ma ayuda håm gi annai in gef nisisita inayudan taotao. Magåhit dångkulu na Gråsian Yu’us! Ma ayuda ham man aplika para Welfare, Foodstamps, yan Free Housing. Lao mañåga ham giya siha estaki in establisi ham ya tinaka’ åpmam na tiempu. Pues ya annai ma nå’i ham guma’ para bai in fañåga, siha ha’ ta’lu umayuda ham mañule’ tråstes hålum guma’. Meggai ma nå’i ham tråstes. Gumof gachung Si Nanåhu Lourdes yan Si Aunty June. Si Aunty June umayuda lokkue muna’ tunas i lina’låña Si Nanåhu. Gi annai para bai ma konfitma, hu ayek Si Uncle T-Bird yan Si Aunty June para patlinu-hu yan matlina-hu. Si Nina June yan Si Nino T-Bird, ma gof ayuda ham disdiki pågu manatunggo’ ham todus. Hu popo’lu lokkue na kulan Nanåhu gue’ Si Nina June yan Si Nino T-Bird yan mañe’lu-hu Si Brandon yan Si Shawn, dos lalahin-ñiha.

Annai katotsi åños yu’ na idåt, mumu yu’ yan Si Nanåhu Lourdes pot meggai na rason lao en fin ha dulalak yu’ huyong. Humånao yu’ ya sumåga yu’ yan otru na gachong hu, Si Vincent Cheguiña Santiågo. Gachong-hu ginen eskuela ya gumof gachung ham. Gof maolek na familia, Si Uncle Andy, Si Aunty Maria, Si Marla, Si Vincent, yan Si Andrew. Dichosu siha na man Kilisyånu ya ma konne’ yu’ ya mana’ fañaonao yu’ gi CYO – Catholic Youth Organization yan lokkue’ i Legion of Mary, man Lisåsåyu ham gi kada puengin Metkulis. Man hosmi ham misa gi kada Dumenggu. Annai esta maloffan un åñu, ma sohyu yu’ para bai hånao tåtte gi gima’ måmi sa’ mås kumbueni para bai hu gaige mandadaña’ yan i familiåku. Humånao yu’ ya hu bira yu’ tåtte giya hami lao ti åpmamam ta’lu ma dulalak. På’gu sa’ hu faisen Si Nina June yan Si Nino T-Bird kao siña yu’ sumåga yan siha. Ma sera yu’ para bai fañåga yan siha ya tåtnai mafa’sahnge’ yu’ Si Brandon yan Si Shawn. Man påyun i dos lalåhi na para u guaha noskuåntos taotao mañåsåga giya siha. Ma sangåni yu’ na ti siña ma hassu ngai’an na tåya’ guaha taotao mana’såsåga giya siha.

Annai munhåyan yu’ gi eskuelåku, humånao yu’ tåtte para Guam para bai dalak Si Mom Rena. Eståba sumåsåga giya Santa Rita gi gima’ che’luña as Florpies Espinosa Babauta (Si Aunty Bea) yan Si Jesus Camacho Babauta “Jeras” (Si Uncle Chu’). Mana såga yu’ ya ma sodda’i yu’ chochu’ gi as yetnun-niha Si David Quitugua’. Ma nå’i yu’ un kareta para bai hu u’usa para bai fachochu’. Annai humålum yu’ gi Guam Police Department nai humuyung ham gi gima’niha. Lao gi duråntin sumågan måmi yan Si Mom guihi giya siha, man gof maolek giya hami. Todu i tiempu Si Aunty Bea mama’titinas, pues yanggin humånao macho’chu’ gi Commissary, ha na’ siguru na guaha nengkanu’ para i taotao gi gima’. Yanggin ti guiya mama’tinas, ha tågu’ unu gi fama’guonña parao na’ siguru na guaha nengkanu’ gi lamasa. Gos maolek na taotao lokkue’ Si Uncle Chu’. Tiot-tiempu ha estoriåyi yu’ pot tiempoña sumutbisiu. Na’chalek na bihu yan i estoriåña siha pot i man atunggo’ña yan i tånu’ siha ni ha hanogue gi hagas tiempu. Patlinu yan Matlina para si Nanåhu Lourdes Si Uncle Chu’ yan Si Aunty Bea.

Megaggai siha na ånghit man fåtta’ ti hu tuge’ guini na tinige’. Lao esti siha ni hu menta guini ma gof pacha i kurason-hu gi dumånkuloku. Siha’ muna’ siguru na mumaolek lokkue’ mo’na i kareråhu.

Yahu ha’ na bai hu mensiona lokkue esti siha na taotaogue ni gumeftaoyi yu’ yan gumofli’e yu’ ginen hålum i kurason-niha tåtti gi annai dumådångkulu yu’:

Si Nan Kina’ Espinosa Santos “Ebang”; Si Nan Nena’ Espinosa Alcantara;

Si Dafunta Aunty Keng Mafnas yan Si Uncle Tomas (Ma’) Mafnas; Si Difuntu Uncle John Espinosa yan Si Dafunta Aunty Nancy Espinosa; Si Difuntu Uncle Cesar Grecia yan Si Aunty Bacha’ Espinosa Grecia; Si Uncle Ignacio “Chachu’” Arriola Espinosa; Si Uncle Frank Arriola Espinosa; Si Uncle Jose “Mim” Arriola Espinosa yan Si Aunty Mary Charfarous Espinosa;

Si Uncle Chu’ Sablan “Tandan” yan Si Aunty Neni Sablan; Si Uncle Joseph Cruz “Pulan” yan Si Aunty Annie Topasna Cruz; Si Aunty Ching and Uncle Tony; Si Dafunta Aunty Amparu Topasna Babin yan Si Uncle Larry Babin; Si Dafunta Aunty Alfonsina “Ninang” Baleto Reyes; Si Aunty Evelyn Kasama; Si Aunty Wanda Salas; Si Uncle David Quitugua Salas.

Si Aunty Annette Babauta “Jeras”; Si Aunty Lisan Babauta “Jeras” Navarro; Si Aunty Helen “DeeDee” Babauta Warner yan Si Uncle Melvin Warner; Si Uncle Joe Babauta “Jeras” yan Si Aunty Lily Santos Babauta “Jeras”; Si Uncle Jesse Babauta “Jeras” yan Si Dafunta Aunty Lole’ Babauta “Jeras”; Si Difuntu Uncle Jerry Babauta “Jeras”; Si Uncle Jeffrey Babauta “Jeras”; Si Aunty Van Babauta Delos Reyes yan Si Uncle Malone Delos Reyes;

Si Uncle Joseph “Toting” Espinosa Grecia; Si Aunty Linda Grecia Steiner yan Si Uncle Stan Steiner; Si Aunty Tina Espinosa Grecia; Si Uncle Leonard Espinosa Grecia yan Si Aunty Tessi Grecia;

Si Uncle Bill Perez yan Si Aunty Nancy Perez; Si Aunty Pauline Perez Lujan; Si Uncle Walter “Deanie” Perez;

Si Aunty Annie Baleto Slagle yan Si Uncle Rick Slagle; Si Aunty Mary Baleto Archuleta; Si Difuntu Uncle Joseph “Boya” Topasna Baleto yan Si Aunty Josephine “Offing” Aguon Baleto; Si Uncle Frankie Topasna Baleto yan Si Dafunta Aunty Mary Ann Baleto; Si Difuntu Uncle Ray Topasna Baleto; Si Uncle Vince Topasna Baleto; Si Uncle Greg Topasna Baleto yan Si Aunty Jana Baleto; Si Aunty Annette Baleto Reyes McDonald.

Si Uncle John Guerrero and Si Aunty Lina Guerrero; Si Uncle Robert Fejeran and Aunty Julie Fejeran.

Thursday, September 22, 2011

Isao Umatguyosu

Gi såkkan 1995 yan 1996 ti nahung maestru yan maestra gi Dipåttamentun Idukasiun (DoE) giya Guam pues ma anunsia na ma gågågao båluntåriu ginen i taotao yanggin man kuålifikao, parao fan ayuda kumu "Substitute Teachers" lao ti parao ma apåsi siha na båluntåriu. Guihi na tiempu eståba yu' machochochu' gi Guam Police Department ya i Metkulis yan i Huebis iyoku "Day Off" siha. Hagas ha' malago' yu' chumagi mumaestru para bai li'e' ha' kao yahu. Meggai siha maestroku yan maestråku man gof maolek siha na taotao pues gaige gi hinassoku na siña' buenti yahu ayu na bida.

Hu ågang i DoE ya hu sangåni siha na malagu' yu' bumålintåriu para "Substitute Teacher" pues ma faisen yu' håfa na suhetu siha siña hu fa'någui yan håfa na grådu malago'hu para bai fa'någui. Hu sangåni i taotao na siña suhetun Chamoru, Math, English yan lokkue Science mås yahu, ya ga'oku High School pat Middle School sa' ti låyiyi yu ni man dikiki na fama'gu'on gi Elementary School, piot i man åguaguat! Pues ma faisen yu' kao tåya guaha yanggin ma asikna yu' gi Inarajan High School sa' ti ges meggai na boluntåriu mumalagu' guatu sa' chågu' chiña påpa' na lugåt. Hu sera ya ma tågu' yu' påpa' para bai ali'e' yan Si Kenneth Chargualaf, i Prinsipåt i eskuela.

Måttu gi sen yahu Si Siñot Chargualaf. Na'magof na taotao, humitdi, gai rispetu, rispitåyun, agofli'un, malåte', tomtum, yan todu gue' ma guaiya ni man maestru, man maestra, man impliyao, yan i man estudiånti lokkue'. Hu ripåra lokkue' na ha gof guaiya i che'cho'ña. Ha sangåni yu' na ha sen agradesi na bumåluntariu yu' ya ha tågu' yu' para mungga na bai hinalang yanggin håfa hu nisisita ginen guiya, hokkuk ha' para bai faisen gue'.

Esta kana' ha' un mes disdiki hu tutuhun bumålintåriu ya hu hassu na guaha gi san tattin i klas, batdkådan estudiånti ni sigi man achatgi. Hu faisen siha håfa guaha ni gof na'chalik ya ni unu malagu' man oppi. Pues hu faisen siha ta'lu, ya guaha un taffo' palaoan tumohgi hulo' ya ilekña "Mañåchålik ham sa' in kakassi esti siha na Chuukese na man risisbi Food Stamps." Ha atotga' ha i palaoan buenti parao chagi pasensiåku yan parao na' fañålik i man estudiånte. Pues duru magåhit mañålik i estudiånti siha. Hu li'e i na sen manman i matan ayu siha i Chuukese na estudiånti ya kulan esta siha parao fañånges ha'. Guaha entri siha manekkun. Hu nangga estaki kayåo ya måkpu' i chaka' chålik. Hu tågu' i estudiånti siha parao ma huchum i leplun-niha, na' suha todu i guinaha gi hilu' iyon-niha desk sa' bai hu fa'någui siha pot i estorian i man Chamoru.

Hu faisen un estudiåntin Chamoru kao ha tunggo' pot i tiempu åntes di guera. Ahe' hun. Hu faisen otru na estudiåntin Chamoru kao guaha na ha chagi humånao para tånu' Amerika. Ahe' hun. Pues hu faisen siha kao ma sedi yu' para bai sangåni siha pot hafa i mismu taotaogueta ma susesdi. Hunggan hun siha.

Hu tutuhun gi tiempu åntes di guera. Hu sangåni siha na hu hunguk ya hu taitai pot ayu na tiempu na i Chamoru na taotaogui man ma gof chatli'e yan ma botleha kumu man madoru, mamopbli, yan man applacha'. Man ma pega siha i Man Chamoru ni man Amerikånu na man tai bali yan man gagu' i Man Chamoru. Ma po'lu na i Man Chamoru man manakpapa' na taotaogui. Pues hu sangåni siha lokkue' na gi åntes tiempu, ayu siha na Chamoru ni man hålum gi militåt, ayu ha' na chochu' siña ma chule', i kusineru. I Man Amerikånu ma konne' siha i Man Chamoru parao ma setbi siha kumu esklåbu. Sa' håfa? Sa' man atguyosu. Sa' ma po'lu na maolekña siha kinu hita' ni Man Chamoru, sa' åpaka' låssas-niha ya ti åpaka' i låssas-ta. Mafa' sahnge' i Man Chamoru.

Pues hu sangåni siha pot i man åmku' siha na Chamoru ni sumangåni yu' pot i tiempu dispues di guera annai ma sedi na parao fan huyung i Man Chamoru giya Guam. Hu faisen siha kao ma tunggu' na ti siña åntes i Man Chamoru ma dingu i Islan Guam sa' guaha "security restriction" ya dididi' ha' siha ma apreba parao fan hånao para Amerika parao fan eskuela yan parao ali'e' yan mediku. Hu sangåni siha na meggai estoria siha hu hungok ginen i man åmku' siha na Chamoru pot taimanu ma trattan-niha ni i man åpaka' na taotaogue. Tengga ma kassi, ma chatgi, ma butleha, yan ma tågu' siha i Man Chamoru paroa fan hånao tåtti gi ginen manu siha guatu. Hu sangåni i estudiånti siha lokkue', na guåhu mismu hu chagi ma kassi yan ma butleha, yan hunggan lokkue' guaha nai ma tumågu' yu para bai laguse' humånao tåtti gi ginen manu yu'.

Pues hu faisen siha, kao man nina' bubu nu esti siha ni på'gu hu såsångan. Hunggan hun siha. Pues hu faisen siha parao sangåni yu' håfa sinentin-niha put ayu siha na man atguyosun man åpaka'. Guaha umåluk na na'tristi, guaha umåluk na na'figan, guaha umåluk na yanggin guiya sumisedi taiguihi, hana' agaga sikosña siempri ayu na åpaka' ni kumassi gue'.

Pues en fin, hu sangåni siha na kulan i Man Chamoru på'gu i Chuukese yan kulan i man åpaka på'gu i Man Chamoru. Hu sangåni siha na parehu i Chuukese yan hita' tåtti gi un tiempu, man hånao i Man Chamoru parao fan aligao mås maolek na idukasiun, parao na' mås maolek lina'la'niha. Pues maå'se nu siha, ayuda siha, yan hassu todu i tiempu and isao umatguyosu.

Si Yu'us Maå'se'.

Monday, September 19, 2011

Tinane' Chamoru

Iyoku design esti, hu fa'någui Siha Del yan Ely Sarrosa ya siha chumo'gui.
Ma atåni dos na hotnun babui gi trailer yan dos na fogun gi santatti
Tåtte gi såkkan 1996 annai pumasehu yu' guatu Silverdale, Washington i fine'nina nai hu lie' i Man Chamoru ma fa'tinas hotnun babui gi lånchun Juan Guerrero (taotao Dededo) ni ma usa i tånkin petroliu (diesel) osino tånkin låña para i heater para i gima. 275 na galon na mineddung. Eståba na man ma popoksai babui, månuk, ngånga' yan chiba lao guaha un bisinu kumeha na mampos estutbao i paoña yan i baruka ginin i ga'ga' siha.

Pues gi såkkan 2006 annai mañåga ham guatu Washington State in li'e na meggai na Chamoru man gai iyu hotnu yan lokkue todus diffirentin klåsi guaha. Hu pega gi hinassoku na bai hu eyak esti lokkue' chumo'gue. Pues gi såkkan 2009 åntes di bai in dingu Washington State para Texas hu faisen Si Tun Dåbit Cåstru (Familian "Indian" gi Talofofo na taotao) parao u fa'någui yu' håftaimanu ma fa'tinas i hetnun babui. Si Herman Rodriguez yan Si Gerald Manibusan lokkue fuma'nui yu taimanu i mafa'tinåsña i hetnu sa' ma konne' yu' para i "Home Depot" ya ma fa'nui' yu' håfa siha i dinanchi nisisita bai hu fåhan na tråstes para mafa'tinåsña i hetnu. Pues annai monhåyan mañule yu' i tånki yan i kosas para i mafa'tinåsña i hetnu in tutuhun chumo'gui yan si Uncle Dave.

In chile' påpa' para Texas i dos hotnuku, un aridondu yan un adimelung na klåssi, ya hu sodda' na tåya taotao gai iyu taiguihi siha na hotnun babui fuera un Chamoru Si Bob Estay, ni mamåhan unu ginen as Herman Rodriguez giya Washington State pues ha chule' påpa para Texas. Meggai na Chamoru man intirisao para u gaiyu taiguihi siha na hotnu ya ma faisen yu' amånu yu' na hu hentan. Hu sangåni siha na i adimelung na hotnu fina'tinas Herman Rodriguez ya ha na'i yu' kumu "going away present" yan i otru, i fina'tinås-hu yan si Tun Dåbit Cåstru.

Pues annai hu tunggu' na para bai hu falak Washington State, hu sangåni i Man Chamoru giya Texas na bai hu falågui hulo' Washington State ya siña hu chule'på'pa' siha tånkin adimelung ya ta fama'tinas hotnun babui siha taiguihi iyoku. Pues Si Tun Antonion Blås (taotao Sinajana) yan Si Ely Sarrosa (taotao Barrigada) sumangåni yu' na man malago'. Hu ayao iyun Ely annåku na trailer ya manule'påpa' yu ochu na tånkin adimelung.

Hu bendi i aridondu na hotnu gi as Tun Antoniun Blås (i fine'nina na hotnu ni fina'tinås-hu) ya mamåhån ta'lu un tånkin adimelung ni dipotsi para Si Jack Iglesias. Mañule' Si Ely dos na tånki ya guiya yan i che'luña as Del Sarrosa chumo'gui lao guåhu fuma'nui siha håftaimanu. Humallum yu pot nuebu na klåsi, para dos ma atåni gi trailer lao gi ge'tåtte parao guaha dos foggun para man aflitu yan na'lagun hineksa'. Gos maolek humuyongña. Siña un li'e guini hulo' i fine'nina na litråtu.

Hu chule' i nina'ihu na hotnun adimelung ginen as Herman Rodriguez ya hu fa'tinas otru ya hu atåni i dos gi un dikike' na trailer. Man gof malåte' i Man Chamoru yan man bråbu mama'tinas kosas. Biba Chamoru!