Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Wednesday, January 18, 2012

Chinatpagu'

Meggai siha gachong-måmi yan i asaguåhu As Sharlene ni todu klåsin råsa. Maseha åpaka', attilung, Tagålu, Chapanis, Meksikånu, Chinu, Gi Thailand, Vietnamese, yan puma'lu siha na taotaogue. Tåya na in fa'sahnge taotao sa' pot i kulot i låsas-niha.

Hekkua' håfa na måttu esti gi hinassoku på'gu na puengi sa' disdiki en sisedi ti hu hassuyi. Lao maila ya bai tuge' guini. Ti gef åpmam tåtte na tiempu era såkkan 2009, hu konne' i asagåhu ya man hånao ham man egga' iman dådåndan gi sagan mangimen giya Kirkland, Washington sa' enao guatu na guaha man sen maolek siha na danderus. Sagan man riku esti na lugåt lokkue. Hami ha' fina'an i timan åpaka' guihi na puengi. Motmun taotao estaba esta annai man hålum ham. Meggai siha manman nanangga gi san hiyung. I puma'lu siha na taotao, man binatkåkåda ya man meggai siha gi kada grupu. Ha repara i palao'an ni umatetendi i pe'ttan san me'na na guåhu ha' yan i asaguåhu. Ha faisen ham kao hami ha' na dos pat man hahami yan otru siha na batkåda. In sangåni na hami ha' na dos.

Pues ha konne' ham hålum ya ha esgaihun ham gi ta'lulu' gi lugåt gi annai guaha dos umasagua man matåtåchung gi un lamasa. Man gai idåt esta i dos taotao, leku na siña i dos cha'idåt nanåhu. Dångkulu ha' i lamasa ya eståba dos na siya ni tåya' fuma'tachuchungi. I palao'an ni kumonne' ham hålum ha faisen i dos taotao kao tåya' guaha yanggin hana fatåchung ham lokkue gi lamasan-niha. Gotpi lalålu' i lahi ya ilekña na mungga gue'. Annok hana' senmamalao i palao'an ni kumonne' ham hålum sa' buenti ti ha po'lu i kilisyånu na parao ma niega ham yan parao nina'bubu lokkue i taotao ni ginagaoña.

Pues i asaguan i lahi lokkue buenti nina' mamåhlao ya ha atalaki i asaguåña ya ha bira gue' ya tågu' ham para bai infanmatåchung, pues man gågao dispensasion put i asaguåña. Sigi i lahi mu ngogngof pues tumohgi hulo' ya ha essalaogui i asaguåña parao fan hanao. Ha bira gue' i palao'an ya man gågao ta'lu dispensasion ya ilekña gosa i pupuengi ya mungga man hassu pot i chinatpagu' ni ha fa'nui ham i asaguåña, ya ha bira gue ya måpus ha dalak i asagåña.

Sunday, January 8, 2012

Håfa Adai 2012

Gaige yu' tåtte guini giya Afghanistan. Humånao yu' limibitå giya Fort Hood, Texas yan i familiåku. Sen magåhit na lumibitå yu' sa' tåya hu cho'gui ni hagas hu planea para bai hu cho'gui gi duråntin iyoku "R&R Leave." Man mañåga ha' ham giya Fort Hood ya tåya lokkue checho' guma' hu cho'gui. Manegga' ham T.V. yan Movies, in bisita i familia gi uriya siha na suidå. Man måttu lokkue familia ginen chågu' siha na banda. Man libita ginen eskuelan-niha lokkue i famagu'on.

Fine'nina na hu chagi kumetu yan dumiskånsa taiguini. Hagas ha' ha sangåni yu' i asaguå-hu as Sharlene na mampos yu' tumåtåne' gi an weekend yan bakasion. Ti siña hun in aprubecha i tiempun-måmi, tiempun familia, sa' todu i tiempu tinatane' yu' ni todus klåsin bida yan hinanao.

Ha na' fan hassu yu' lokkue esti halacha na susedimentu. Sen dinanchi fino'ña i asagå-hu. Maolekña bai hu dispåsiuyi gi lina'lå-hu ya bai aprubecha i tiempoku yan i familiåku guini gi hilu' tånu' sa' yanggin måttu i oråta para tafan huyung guini gi esti na lina'la' sen måkpu'.