Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Saturday, August 27, 2011

Gai åsi' nu guiya

Gi halacha na på'gu hu tutuhun tumaitai i tinige' Dave Davis ni upinionña siha gi i Mariånas Variety. Hu espiha håyi esti na tituge' sa' hu hungok si Trini Torres gi annai umågang hålum guatu KUAM Isla 63 annai duru lalålo' put esti na taotao.

Hunggan kalan na' bubu tinige'ña siha. Håyi lokkue para u magof yanggin sigi gue' ma achåki? Sigi esti taotao ha sångan na puru man båba i man Chamoru, ti in tingo' håfa guaha, ti in tingo' håfa in cheche'gui, yan ha po'lu lokkue na man madoru i man Chamoru. Tenga ha sångan na tåya' esta Chamoru na taotaogue yan tåya' esta fino' Chamoru sa' puru i natibu esta man hinatme ni taotao san hiyung.

Lao mentras mås hu tunggo' put guiya, mås ha na maåse' yu. Kulan guiya ayu na taotao ti nanahung ma attendi gue'. Na'chalek yanggin un gef hassu håfa malalakngos ginen pachotña. Na'maåse' gue' lokkue sa' hagas ha sångan i taotao tåno' yan i lugåt, lao kalan mampos åpmam sagåña. Kao tåya' otru tåno siña ha hanaogue? Pues hu po'lu na buenti guiya adai i kilisyånu fåfåta iluña.

Buenti i taotao ha tunggo' na suetti gue' sa' man dångkulu i kurasonta ni man Chamoru yan man mesngun hit na taotaogue. Yanggin otru na tånu ya ha cho'gui håfa ha chocho'gui, hagas ha gue' inaña pat pinino'.

Man gof maolek hit niman Chamoru na taotaogue. In sisingun babåriåsña. Lao en fin, maåse nu guiya yan hassu lokkue' na ha enfuefuetsa hit para ta hassuyi yan ta fåna' i man båba siha na prublema gi tano'.

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.