Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Monday, January 21, 2013

Puru Ha' Finakcha'i Guini Gi Lina'la'

Gi lina'låta meggaiña ti ta tunggo' håfa para ta susedi gi tiempo. Era ti ta gogos planeha mo'na i kareråta. Tengga ta sångan, "po'lu sa' Si Yu'us Tåta la'mun." Guåhu un hemplu nu esti.

Gi annai dikiki' yu' man gof po'bli ham na familia. "Welfare" yan "Foodstamps" yan kuntodu inayudan otru taotaogue, familia yan man atunggo', ayu muna' fan lå'la' ham gi hilo' tåno. Lao kuntodu ham man guålo, man poksai gå'ga', man peska, yan man hokka ham låta giya Ordot Dump yan gi kåntun chålan para in bendi gi ma'si.

Si La Dafunta Nanåhu Biha ("Mom") ham pumoksai, guåhu yan i dos che'lu-hu. Gi annai måtai i hagan Mom as Lydia (che'lun nanå-hu) gi såkkan 1984, in disidi na bai infan hånao para California gi annai man gaigi meggaiña i famaguo'n Mom. Ti yaña Si Mom California pues ha bira gue' tåtte giya Guam gi såkkan 1986 gi annai måtai i lahiña, i tihu-hu as David, guatu giya California.

Ti ha konne' ham Si Mom tåtte giya Guam. Sen båba i lina'la'-måmi yan Si Nana-hu as Lourdes. Ti åpmam ma puno' i kandit, ma huchom i hanum, ya ma utut i gas. Tåya' nengkanu' gi gima' pues ma chule' tåtte todu i tråstes guma ni in atkikila guihi na tiempo. Despues man ma påtik ham huyung gi chalan ya man mañåga ham gi sagan i manailihing na taotaogue. Si tihå-hu Nancy sumåtba ham ya hana'fanlihing-naihun ham.

In fakcha'i bisita siha ginen Washington State, tihan-måmi siha, Si Annie Topasna Cruz "Pulan" yan Si June Topasña Baleto Bird. Ha ufresi ham Si Aunty June para bai in dalak gue' para Washington ya parao akudi ham infa'maolek lina'la' måmi sa' gos maå'se' nu hami. Ha tunggo' ha' na sen makkat para i taotao Guam parao ma hulat lumå'la giya Amerika.

Sumen maolek i lina'la'måmi giya Washington, ya ti tufungon kuåntu biåhi Si Aunty June ha ayuda ham. Ha ayuda ham mañule' sahyan, guma', yan tråstes guma'. Ayu na hu ayek gue' para matlinå-hu gi kunfitmasion, sa' pot i gos maolek kurasonña.

Dipotsi ha' para bai såga ha' Washington gi dispues di ma gradua yu' gi Bremerton High School, lao i nobiå-hu guihi na tiempo (Familian Cheli' giya Hågat) humånao para Guam. Gi magåhit mana'hånao ni i dos sainaña sa' parao suhåyi yu'. Mampus hun siha man hobin ham yan mampus siriosu ham. Insigidas hu rikohi salape'hu ya gumupu yu para Guam para bai spiha gue' yan kuntodu lokkue sa' hagas malago' yu' humånao tåtte gi tano'ta yan para bai daña' ta'lu yan Si Mom.

Insigidas gi annai måtto yu' Guam, hu tutuhon man aplika cho'chu'. Ma konne' yu' gi Navy Public Works ya dos mes dispues ma konne' yu' gi Guam Police Department. Hu chule' iyoku Bachelor's Degree giya University of Guam sigun i Pedro "Doc" Sanchez Scholarship. Sumaonao yu' gi Army ROTC, ya dipotsi na para bai hålum ha' gi Guam National Guard, lao kuåtru mes åntes di munhåyan yu' gi UOG, måtai Si Mom.  Sa' pot guiya ha' na ti malago' yu' humålum gi "regular army," sa' guåhu gue' pumupulan sa' esta ååmko' yan esta mumalålångu. Annai munhåyan in hafut Si Mom, hu tulaika i kuntråta-hu ya humålum yu' "active duty" gi setbisiu.

Ma nå'i ham Fort Hood, Texas para iyunmåmi "duty station" lao gi annai umeskuekuela yu' guaha unu gi puma'lu na estudiånti man gågao parao atulaika yan otro sa' manå'i gue' Alimånia ya sinangåni ni nobiaña na ti parao dalak gue' yanggin ti ha tulaika iyoña "duty station." Pueas Mannhiem, Germany na in tutuhun ham gi militåt.

Tres biåhi yu' di mana'hånao guatu gi sagan guerra, ya i uttimo na biåhi na hu fakcha'i dos na taotao ni sumoyu yan umayuda yu' man applika para i "Funded Legal Education Program," era FLEP. Esti na prugråma para i man nuebu yan man hobin na ufisiåt, parao mana' fan hanao ya u ma attendi "Law School" ya dispues parao ma transferra siha guatu gi "Judge Advocate General Corps," era JAG. I militåt umapåsisiyi i law school yan lokkue mientras man attetendi law school i taotao siha gi esti na prugråma, man ma nånå'i gue' siha kabåles suetdonñiha yan todu bentåhan militat siha, era "housing allowance, medical, and subsistance allowance." Kumu ti esti na prugråma, makkat dimasiao para bai attendi law school, sa' i familiåku, guåhu, i asaguåhu, yan sinku na famagu'on.

Unu ha' na sinetsut, esta åpmam di manaigui ham gi tano'ta Guam. Dispues munhåyan yu' gi law school guatu gi University of Washington School of Law giya Seattle, Washington, mana' hånao ham para Fort Hood, Texas. Mana' hånao yu' ta'lu un biåhi guatu gi sagan guerra.

På'gu, esta siña bai huyung gi militåt sa' måkpo' esta obligasion-hu. Esta hu disidi na bai huyung ya bai in hanao tåtte para Guam.

Ta li'e' fan håfa para ta fakcha'i gi man mamaila' na tiempo!!!

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.