Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Friday, November 30, 2012

Hafkao båbåba ilumu boi?

Sessu hu hunguk esti na kuestiona ma faisen i taotao kumu guaha lachi pat isao bidåña, osino yanggin guaha ilekña ni gos kaduku. Taiguihi yanggin ha åluk: "Bai hånao guatu giya GTA ya bai utot todu i alåmlin tilifon sa' hagas yu man nangga parao ma fa'maolek i tilifon gi gima'måmi."

Hunggan ositan ha' enao lao diahlu, debi di u ma faisen ha' "Hafkao båbåba ilumu boi?"

Guaha na biåhi na ta faisen maisa ha' hit lokkue ni enao na kuestiona. Kululo'ña yanggin ta prumeti pat ta obliga hit ni dångkulu na obligasion. Hu faisen maisa yu: "Hafkao fåfåta' iluhu?" annai sumaonao yu' tåtti gi såkkan 2005 gi "Nijmegen March" guatu giya Holland, Netherlands para bai måtsi un sientu miyas (100 miles) na chinagu' ya hu kåkåtga saisentai sinku libras na "rucksack" gi tatalo'hu.

På'gu sa hu fafaisen maisa yu' ta'lu:  "Hafkao fåfåta' iluhu?"

Bai saonao fumalågui gi "First Annual Army Marathon" guini giya Killeen, Texas.

First Annual Army Marathon

Para u ma susedi gi dia Benti Unu gi Abrit gi såkkan Dos Mit Tressi (April 21, 2013). Guåhu yan kåsi benti na taotaogue ginen i Ufisinan Abagao Para i First Cavalry Division (Office of the Staff Judge Advocate, First Cavalry Division) in hila' esta na para bei infan pripåra ham para esti na karera. Benti sais puntu dos (26.2 miles) miyas disdi i tituhonña asta i finakpoña.

Trentai Ocho åños idåt-hu på'gu, ya tåya' na hu chagi mumalågu taiguini na chinagu'.

Ta'lu: "Hafkao fåfåta' iluhu?"

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.