Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Tuesday, October 4, 2011

Estorian Chamoru Giya Amerika

Hu tuge' esti na pasu sa' hu tunggo' ha' na lameggai hit in susesedi esti:
Ha sangån ha' huyong na ti malago' humanao para i giput. Lao sigi hu soyu i asaguåhu.
"Måskinunka yu' humånao adai para i giput sa' kada hit malak guput, un so'tta ha' yu gi un bånda ya må'pos hao un attendi todu i man gachong-mu. Man Sen na'må'se' todu i famalaoan sa' hamyu ni lalåhi, ayu ha' bishun miyu, para un fandaña' yan gimen sitbesa yan sigi umossitan mentras hami ni famalaoan manman nanangga hamyu tula nochi. Leku na ayu ha' na malago' hao para bai dalak hao sa' guåhu i ma'udai-mu tåtte gi gimå'. Diahlu ti o'son hao ni eyo na bida?"
"Ai Mames Kurason, un tunngo' ha' na esti ha minagof-måmi ni bois disdiki in dingu ta'no'ta Guam. Man mahålang ham todus ni islata. Diahlu asaguåhu, sa' maolekña esti na bida kinu bai hahanao huyong para i klub pat i sagan gumimen. Guaguan yan puru ha' båbarias guato gi ayu siha na lugåt. Yahu ha' lokkue yanggin man daña hit yan i Chamoruta na taotaogue sa' maolek para i famagu'on kosaki siña ma li'e yan ma tunggo' pot kustombreta niman Chamoru."
"Solu pot i guinayaku nu hågu na hu ususuni esti. Lao maolekña diablu un attetendi yu gi giput, ya maseha kada råtu un aligao yu kao maomaolek ha' yu'. Ya cha'mu låhi hu gacha' hao umandidi'e i man hobinsita sa' hu prumeti hao na hu na' mamahlao hao ni atdit! Adahi sa' ti umo'o'stan yu boi. Ya kumu hu li'e na guaha dumududus giya hågu, hu sen yamak siempri matåña."

"Ai adai asaguå-hu, hågu ha' solu para guåhu! Hu håsngun ha' ti hu attetendi maseha hayi na palao'an kululo'ña yanggin hobinsita. Hafnisso-mu lokkue adai? Timan intirisao i famalao'an nu guåhu. Ti hobin yu' esta ya atan ha' yu' esta yu todu yommuk."

"Dalai asaguå-hu, un tunggo' ha' na guaha esti siha na famalao'an niman gaibåba gi hinasson-ñiha. Meggai siha na famalao'an man aliligao iyun otro sa' ayugue yan-ñiha i ti iyun-ñiha. Ma tåtånga i ti siña ma chule'. Pues mampos hao ta'lu umitdi sa' meggai na famalao'an ma li'li'e na maolek hao na taotao. Ta'khilo' hao gi militat, malåte' hao, yan na'chalek hao lokkue. Hu tunggo ha' gi kurason-hu na guaha siha famalao'an kumu guaha chånsan-ñiha, ma konne'guan yu nu hågu."

"Båsta fan asaguåhu humugo' sa' hågu ni sen bonitåmu nisita hu gof adahi. Kariñosa hao mampos, lao hu sienti gi kurason-hu na un sen guaiya yu' ya tåya' chat-hinassoku na un fa'baba yu. Maolek i lina'låta yan i familiå-ta, yan mentras man akumprendi hit yan man aguaiya hit, maseha hafa na ira – in hilat siempri!"

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.