Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Monday, August 15, 2016

Nihi Tafan Hånao....

Hu hassu annai dumådångkulu yu' ayu na kåntan Johnny Sablan, i "Nihi tafan hånao tafan piknik..."

Lao kulan mås kumbueni yan ta åluk "Nihi tafan hånao tåtti para i tano'ta...."

Yanggin hu hassu, tåya' mås prisisu na ora taiguihi på'gu na ora na maolekña na ta bira hit tåtti gi i tano'ta.  Meggai ma susesedi na kinalamtin gi tano'ta ya esti na tempu mås prisisu na para tafan gaigi gi it mismu tano'ta.  Dichu na ora.

Hu tunggu' ha' na gaiminappot para ayu siha na taotatogui ni man esta man establisi siha giya Amerika parao fan ma bo'uk lina'la'ñiha ya parao ma transfera tåtti giya Guam. Lao hassu lokkui na ginen ma chogui esti esta un biåhi, ya ma apreba esta lokkui na gai nina'siña.  Håfa na para i taotao san hiyung parao fan håtmi i tano'ta ya parao fan gosa ni todudus guinahåta gi tano'ta?

Dånkulu na bentåha yan adilåntu parao mapoksai isla i famagu'on.  Yan lokkui gai bentåha yan adilåntu i fama'guon yanggin dos pat tres na finu' tininggu'ñiha.  Kululo'ña lokkui' yanggin ma tunggu' yan man lå'la' gi hålum i kustombri, i hinenggi, yan i tininggu' Chamoru.

Pues bai atotga ha' sumångan yan bai kesohyu todudus i taotaotgueta:

Nihi Tafan Hånao Tåtti Gi Tano'ta!!!

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.