Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Sunday, December 29, 2013

Adios Che'luhu EstakiGuini gi halacha ha konne' Si Yu'us Tåta un che'luta as Jessica Anderson San Agustin. Eståba man bisinu ham gi otru båndan chålan giya Santa Rita antes di humuyung hao para guatu Naval Mag gi Snake Road. Man parentis ha' ham lokkue' sa' man sigundu grådu Si Nanåña Biha, as La Dafunta Tan Fina' Topåsña Howard yan Si Nanåhu Biha as La Dafunta Regina Espinosa Såntos. Man prima i dos ginen Topåsña.

Dumångkulu ham todus i familian måmi yan familian niha. Sessu man hami humånao para hålum tånu' yan para saddok ñåmu. Man maudai ham biskletan måmi para hulo' tendan Mike Store ya man hugåndu ham gi arcade. Man hami ha' lokkue' gi skuelan J.P. Torres Elementary. Annai in dingu tano'ta Guam yan man hånao ham guatu Long Beach, California, sigenti såkkan man måttu lokkue' familian niha ya man mañåga lokkue' Long Beach. Pues fina'an tres pat kuåtru åñus dispues man assoda' ham ta'lu guini giya Washington. Hami giya Bremertron yan siha giya Port Orchard.Estague' hu hassu gi as La Dafunta Jessica. Sen dångkulu kurasoña. Hu hassu na yanggin guaha gi eskuela man butleleha otru pat man a'aña otru, umentalu' si Jessica ya ha tågu na u båsta sa' ti kumbueni. Guiya todu i tiempu ha adadahi ayu siha ni ti siña man manachu hulu' na maisa. Tot tempu lokkue hana' siguru na in cheche'gui i minaolek yan i dinanchi na bida.

Hu hassu lokkue', yan estague' muna' tådung respituhu para esti che'luhu, na ha sen guaiya i kutturan Chamoru, kustumbrin Chamoru, Finu' Chamoru, nengkanu' Chamoru, yan kåntan Chamoru. Ha gos respeta i man åmku'. Ha atituyi maolek si Nanåña Biha as Tan Fina'. Lokkue' gof atendida yan bunmuchacha mampus man ayuda gi maseha håfa na inetnun Chamoru. Disdiki hinibeña esti che'luhu åmku antiña.

Pues Adios Che'luhu Jessica. Gosa på'gu i langet sa' man hamyu esta yan Si Yu'us Tåta yan todus familiåta ni man mo'fo'na hulo' gi langet ki hami guini gi hilu' tånu'. Man tristi ham na taigui hao lao man magof ham na esta ti un padedesi yan mumasåsåpit minalångu. In tingu' ha lokkue' na siempri un adadahi ham guini taiguihi hagas un chocho'gui gi annai eståba hao guini gi hilu' tånu'. Hånao diskånsa che'luhu ya cha'mu hinalang sa' ti bai infanmalefa nu hågu, ya in gof agradesi todu i minaolek bidåmu para hami familiåmu ni sumen guaiya hao.

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.