Magof Yu' Ni Finatto-mu! Maila Hålum Yan Ilao Håfa Guaha Guini!!!

Ai ya siña mohon hu ufresi hao gimen pat nengkanu'. Puedi ti un hinalang ya sumåga hao un råtu.
Put Fabot bibira hao tåtte guini mågi ya un bisisita yu' sessu sa' yahu ma bisita!!!Sunday, January 8, 2012

Håfa Adai 2012

Gaige yu' tåtte guini giya Afghanistan. Humånao yu' limibitå giya Fort Hood, Texas yan i familiåku. Sen magåhit na lumibitå yu' sa' tåya hu cho'gui ni hagas hu planea para bai hu cho'gui gi duråntin iyoku "R&R Leave." Man mañåga ha' ham giya Fort Hood ya tåya lokkue checho' guma' hu cho'gui. Manegga' ham T.V. yan Movies, in bisita i familia gi uriya siha na suidå. Man måttu lokkue familia ginen chågu' siha na banda. Man libita ginen eskuelan-niha lokkue i famagu'on.

Fine'nina na hu chagi kumetu yan dumiskånsa taiguini. Hagas ha' ha sangåni yu' i asaguå-hu as Sharlene na mampos yu' tumåtåne' gi an weekend yan bakasion. Ti siña hun in aprubecha i tiempun-måmi, tiempun familia, sa' todu i tiempu tinatane' yu' ni todus klåsin bida yan hinanao.

Ha na' fan hassu yu' lokkue esti halacha na susedimentu. Sen dinanchi fino'ña i asagå-hu. Maolekña bai hu dispåsiuyi gi lina'lå-hu ya bai aprubecha i tiempoku yan i familiåku guini gi hilu' tånu' sa' yanggin måttu i oråta para tafan huyung guini gi esti na lina'la' sen måkpu'.

No comments:

Post a Comment

Tuge' håfa gaige gi hinassomu!

Note: Only a member of this blog may post a comment.